Tvistlösning

När parter ingår en handelspolitisk överenskommelse och sluter avtal med varandra kan det ge tillgång till rättsliga tvistlösningsinstitut, sanktionsmöjligheter eller krav på ersättning. Om problem uppstår i handeln mellan parterna kan de använda sig av tvistlösningsinstitutet för att försöka lösa spörsmålet.

I Världshandelsorganisationens multilaterala avtal finns en del som reglerar hur medlemmarna ska lösa tvister sinsemellan. Delen heter Överenskommelse om regler och förfaranden för tvistlösning (”Understanding of Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes”) och förkortas DSU.

Om problem uppstår i handeln mellan WTO-medlemmar och detta rör en medlems åtaganden, så kan parterna försöka lösa tvisten genom samråd. Om samrådet inte ger en lösning till problemet, har en medlem rätt att begära att en så kallad panel tillsätts av WTO:s tvistlösningsorgan (DSB). Panelen avgör om motparten har brutit mot sina avtalsåtaganden. Medlemmarna har även en möjlighet att överklaga ett panelbeslut till överprövningsorganet (AB).

Om en panel slår fast att en medlem brutit mot sina WTO-åtaganden måste den förlorande parten antingen implementera panelens rekommendationer under en rimlig tid eller inleda förhandlingar om kompensation. Med kompensation avses ett medgivande om marknadstillträde såsom exempelvis tullsänkningar – inte finansiell kompensation.

Om ett land varken implementerar en rekommendation eller erbjuder kompensation har den klagande parten rätt att införa motåtgärder. Nivån på motåtgärderna fastslås av en skiljedomspanel. Att motåtgärder införs är dock mycket ovanligt. En majoritet av tvisterna löser sig i samrådsfasen.

I de bilaterala frihandelsavtal som EU sluter och som är under förhandling finns även där en del som reglerar hur avtalsparterna ska lösa tvister. Ännu så länge har ingen tvist initierats under ett frihandelsavtal där EU är part.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies