Gällande suspensioner

Importörer i samtliga av EU:s medlemsstater och Turkiet kan utnyttja tullbefrielsen eller tullkvoten så snart den beviljas. Tullförmånen är tillgänglig för alla importörer oberoende importland. Ibland ställs särskilda krav på viss användning av varorna, så kallade "end-use". Detta betecknas med (2) i slutet av varubeskrivningen som anges i förordningen som Europeiska unionens råd har antagit och ett (V) i Taric söksystem. För att få ta del av tullförmånen i dessa fall, kräver Tullverket ett tillstånd till gynnsam tullbehandling. Tullverket sköter tillämpningen av gällande tullbefrielser och tullkvoter.

Två gånger per år uppdateras förordningarna om tullbefrielser och tullkvoter (se länkar till höger). Det innebär att nya tullättnader införs samtidigt som andra upphör att gälla. Uppgifter om gällande tullbefrielser och tullkvoter samt ändringar som är under behandling finns i Europeiska kommissionens databas. Här finns också dagligen uppdaterade uppgifter om kvotsaldon för gällande tullkvoter.

Tullbefrielser av handelspolitisk karaktär

Utöver de tullförmåner som företag kan ansöka om finns i EU även tullsuspensioner som har tillkommit av andra, mer handelspolitiska skäl.

För tillfället omfattas aluminium, obearbetat och olegerat enligt 7601 10 00, av tullnedsättning från 6 till 3 procent, enligt Rådets förordning (EG) nr. 501/2007.

Sedan 1995 omfattas vissa varor som ska användas till byggnad, reparation eller underhåll av luftfartyg, av tullfrihet enligt Rådets förordning (EG) nr. 3050/95.

Ytterligare varor som ska användas till civila luftfartyg omfattas av tullfrihet under förutsättning att importen sker med stöd av luftvärdighetsbevis. Detta enligt Rådets förordning (EG) nr. 1147/2002.

Dessutom har myndigheter som ansvarar för militärförsvaret i ett medlemsland möjlighet att tullfritt importera vissa vapen och militär utrustning, enligt Rådets förordning (EG) nr. 150/2003.

Tullbefrielse

Rådets förordning 2018/914


Tullbefrielse inom tullkvoter

Rådets förordning 2018/913

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies