Tullar

Tull är en skatt som du betalar när du importerar och, i vissa länder, även när du exporterar en vara. Länder tar ut tull för varor vid import av skattemässiga skäl (finanstull) eller för att skydda sin egen industri från konkurrens från importerade varor (skyddstull). Länder kan också sluta handelsavtal med varandra och välja att helt ta bort tullarna. Ett land kan också välja att ta bort tullarna helt för vissa varor om landet anser att det gynnar den egna handelspolitiken.

En tull kan vara utformad på flera olika sätt men det vanligaste är en värdetull, en så kallad ad valorem tull. Hur mycket du ska betala i tull anges då som en viss procent av varans värde. För vissa varor bestäms tullen istället utifrån varans vikt eller volym. Dessa tullar kallar man för specifika tullar. Ibland förekommer även en kombination av värdetull och specifik tull. Då betalar man en viss procent av varans pris plus ett visst antal kronor per kilogram eller till exempel per styck, en så kallad sammansatt tull. Det finns också något som kallas för alternativa tullar, så kallade minimi- och maximitullar.

EU är en tullunion. Medlemmarna i tullunionen har en gemensam handelspolitik vis-à-vis länder utanför unionen och har en gemensam mur i form av regler och tullar för de varor som passerar unionens yttre gräns. Inom tullunionen finns inga tullar mellan länderna. För att en tullunion ska fungera behövs två viktiga komponenter, en gemensam tulltaxa och en gemensam tullagstiftning.

Hur stor är tullsatsen?

På Tullverkets webbplats kan du via Tulltaxan få information om hur stor tullsatsen är för import av en viss vara från ett visst land. Ange varans varukod (taric-nummer med 10 siffror) och land.

Du kan även finna information om tullsatser i andra länder utanför EU genom att använda dig av EU:s Market Access-databas.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies