Tjänstehandel utanför EU

Tjänstehandel ingår i EU:s gemensamma handelspolitik. Det innebär att EU-länderna förhandlar som en grupp med andra länder och att det finns vissa gemensamma EU-regler på området. Många av reglerna som styr tjänstehandeln med "tredje land" (länder utanför EU) är dock nationella och beslutas av respektive medlemsstat.

Alla EU:s medlemsländer är bundna av WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal GATS (General Agreement on Trade in Services). Avtalet är ett av WTO:s tre centrala avtal och syftar till att skapa ekonomisk tillväxt och utveckling hos WTO:s medlemsländer genom att gradvis göra den internationella handeln med tjänster mer öppen. Två grundstenar i avtalet är principerna om "mest gynnad nation" (om ett land öppnar upp en tjänstesektor för tjänsteleverantörer från ett medlemsland måste samma öppenhet gälla för samtliga medlemsländer) och transparens (länder måste vara öppna och tydliga med lagar och regler som påverkar tjänstehandeln). Avtalet innehåller även nationella bindningslistor. Varje land har en bindningslista där landet för varje tjänstesektorer lämnar garantier för en viss nivå av öppenhet gentemot tjänsteleverantörer från övriga medlemsländer, så kallade åtaganden. Länder bestämmer själva vilken öppenhet de vill ge men det sker förhandlingar mellan länderna om att gradvis öka öppenheten.

Tjänstehandel ingår även i de flesta av de bilaterala EU:s frihandelsavtal. I dessa avtal har EU och dess avtalspartners gått längre än GATS – länderna har med andra ord gjort fler och mer långtgående åtaganden om att garantera utländsk konkurrens i sina respektive tjänstesektorer.

Sverige, som medlem av EU, ingår även i de plurilaterala "Trade in Services Agreement" (TiSA)-förhandlingarna. I dessa förhandlingar ska deltagande länder göra åtaganden som motsvarar de bästa åtaganden de gjort i sina respektive frihandelsavtal. Utöver detta förhandlar länderna om gemensamma grundprinciper och normer i en rad olika tjänstesektorer.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies