Tjänstedirektivet ska underlätta handeln

Tjänstedirektivet antogs 2006 och ledde till en omfattande översyn av lagar och regler som berör tjänsteområdet i EU:s medlemsländer och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Direktivet är tänkt att förbättra förutsättningarna för entreprenörer och företag, inte minst små- och medelstora, att etablera tjänsteverksamhet och sälja tjänster tillfälligt över EU:s gränser. Krav som EU-länderna ställer på företag som säljer tjänster får till exempel inte vara diskriminerande på grund av nationalitet, bosättningsort eller på annat sätt. Länderna ska även se till att kraven uppfyller direktivets principer om nödvändighet och proportionalitet. Direktivet omfattar ett stort antal tjänsteverksamheter. Några exempel är bygg- och hanverkstjänster, utbildningstjänster, hushållstjänster, turism samt detalj- och grossisthandel med varor och tjänster.

För att överföra direktivets krav till svensk rätt har Sverige antagit en lag och en förordning om tjänster på den inre marknaden och ändrat i ett flertal lagar inom olika sektorer. Av lagen om tjänster på den inre marknaden följer att svenska myndigheter ska verka för att direktivets principer om bland annat etableringsfrihet och frihet att sälja och ta emot tjänster, får genomslag i Sverige. Det innebär att svenska myndigheter och kommuner måste upphäva krav i sina regelverk som står i strid med direktivets principer.

För att praktiskt förverkliga den fria rörligheten för tjänster i EU har i direktivet bland annat införts en skyldighet för medlemsländerna att avskaffa betungande rättsliga och administrativa krav som innebär en börda för företagen. Genom direktivets krav på inrättandet av så kallade gemensamma kontaktpunkter i alla medlemsländer har företagen också fått en möjlighet att snabbt och effektivt få information om vilka krav som gäller i andra EU-länder där de vill starta en verksamhet eller enbart sälja tjänster tillfälligt.

Av direktivet följer också att EU-ländernas myndigheter och förvaltningar ska samarbeta med varandra inom ramen för ett gemensamt administrativt samarbete, det så kallade Internal Market Information System (IMI). Samarbetet syftar till att medlemsländerna samarbetar kring att utbyta information med varandra i frågor som rör tillsyn av tjänsteutövare. Svenska myndigheter och kommuner har även här en viktig roll i arbetet med att främja och underlätta tjänstehandeln genom att se till att den svenska kontaktpunkten för tjänster uppdateras och genom att medverka i IMI-samarbetet med andra länders förvaltningar.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies