Sanktioner mot Nordkorea

Informationen senast uppdaterad 2017-08-31

Bakgrund enligt FN-resolution/EU-förordning

Norkorea har, i strid med internationella överenskommelser, utvecklat kärnvapen och genomfört kärnsprängningar vilket är ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Kommerskollegiums uppdrag

Kommerskollegium kan bevilja undantag från förbud mot export av lyxvaror (i form av en exportlicens) enligt artikel 10 i rådets förordning (EU) nr. 2017/1509 av den 30 augusti 2017 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävandet av förordning (EG) nr. 329/2007, se 3§ förordningen (1997/969) om import- och exportreglering.

Exportrestriktioner på lyxvaror har införts då dessa anses öka regimens inflytande.

Övriga handelsrestriktioner

En ny förordning har införts som ersätter , rådets förordning (EU) nr. 2017/1509 av den 30 augusti 2017 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävandet av förordning (EG) nr. 329/2007

EU har vid ett större antal tillfällen över åren kompletterat listorna över de personer som omfattas av sanktioner genom förordningar. I samband med detta har införts undantagsmöjligheter kopplade till en listad juridisk person, vilket även nu framgår av förordning 2017/1509.

Sedan den 29 april 2016, den 27 maj 2016 och nu senast den 30 augusti 2017 har Rådet infört ytterligare sanktioner mot Nordkorea. Sanktionerna har utvidgats vilket innebär att det nu finns import- och exportrestriktioner för ett stort antal varor och tjänster, vilket närmare framgår av den ovan angivna förordningen. Kommerskollegium kan efter ansökan besluta om exporttillstånd i vissa i förordningen närmare angivna fall.

Ansökan om exporttillstånd

Kommerskollegium behöver följande information vid ansökan om exporttillstånd:

  • Uppgift om ansökande part
  • Uppgift om vilka varor eller tjänster som ansökan avser samt i förekommande fall HN-nummer för dessa varor.
  • Bakgrund och motivering för ansökan om undantag
  • Eventuella avtal som ansökan om undantag grundar sig på
  • Fullmakt
  • Registreringsbevis ej äldre än tre månader
  • Annan information som är relevant för förfrågan om tillstånd i det specifika ärendet

Ansökan skall undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till: regist...@kommers.se

Dokument

Relevanta förordningar rörande sanktionerna mot Nordkorea:

Förordning (EU) nr. 2017/1509

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies