Mali

Genom Rådets förordning (EU) 2017/1770 har EU infört sanktioner mot vissa personer i Mali med anledning av den konflikt som pågår i landet.

Kommerskollegiums uppdrag

Kommerskollegium är behörig myndighet för delar av förordning (EU) 2017/1770. Uppdraget rör de juridiska personer, enheter och organ som omfattas av artikel 3 i förordningen. Kommerskollegium kan ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga. Detta under förutsättning att tillgångarna/penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är:

  • nödvändiga för att täcka grundläggande behov inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,
  • avsedda endast för betalning av rimliga arvoden eller ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,
  • nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader,
  • föremål för beslut om kvarstad inom ramen för ett rättsligt eller administrativt förfarande eller ett skiljedomsförfarande, vilket fattades före enheten/organet listades, eller är föremål för rättsligt eller administrativt avgörande eller en skiljedom som meddelas före den dagen, eller
  • avsedda för betalning som uppkommit inom ramen för avtal som ingåtts eller en förpliktelse som uppkommit före den dag då enheten/organet listats.

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till regi...@kommers.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies