Sanktioner mot Belarus

Bakgrund enligt EU-förordning

EU har infört sanktioner mot Belarus på grund av dess åsdosättande av internationella normer för genomförande av val och kränkningar av mänskliga rättigheter. Personer med ansvar för valfusk och repressalier mot opositionella i samband med presidentvalet 2010 har fått sina tillgångar frysta. 
 

Kommerskollegiums uppdrag
Regeringen har gett Kommerskollegium uppdraget att vara behörig myndighet avseende vissa frågor som rör restriktiva åtgärder mot Belarus enligt förordning (EU) nr. 765/2006 av den 18 maj 2006 och dess uppdateringar.

Uppdraget rör beslut om tillstånd/undantag för att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser som frysts enligt artikel 2.1, se (EU) nr. 1014/2012 frigörs eller görs tillgängliga enligt artiklarna:

  • 3.1a, 3.1b och 3.2 som avser undantag för nödvändiga grundläggande behov, betalning av rimliga juridiska arvoden och extraordinära utgifter, enligt EU) nr. 84/2011 av den 31 januari 2011
  • 4a avseende möjlighet till undantag för avtal eller förpliktelse som uppkommit innan mottagaren blivit listad, enligt förordning (EU) nr. 999/2011 av den 10 oktober 2011
  • 4b vilken möjliggör undantag om resurserna bedöms nödvändiga för diplomatiska enheter och internationella organisationer som innehar immunitet enligt internationell rätt,(EU) nr. 354/2012 av den 23 april 2012

Företeckningen över personer som har fått sina tillgångar frysta finns i bilaga I till EU-förordning nr. 765/2006. Uppdateringar har skett vid flera tillfällen (se länkar under Dokument till höger). Den 29 oktober 2015 beslutade rådet om upphävande av frysningsåtgärder gällande vissa personer och enheter under en fyramånadersperiod. Den 25 februari 2016 beslutade rådet att avföra majoriteten av de listade personerna och enheterna från förteckningen, se EU-förordning nr. 2016/276 och nr. 2016/277. Sanktionerna har förlängts till och med 28 februari 2018 och ett undantag för skidskytteutrustning har införts genom EU-förordning nr 2017/331.

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar
Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till regi...@kommers.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies