Sanktioner mot Libyen

Informationen senast uppdaterad 2017-03-28

Förordning (EU) nr. 2016/44 av den 18 januari 2016 ersätter och konsoliderar förordning (EU) nr. 204/2011 som därmed upphört att gälla. Förordning (EU) nr. 2017/489 utgör en korrigering av förordning 2016/44 avseende skyldigheten för rådet att informera de berörda personerna/enheterna om beslut om listning samt skälen för detta, och ge dessa tillfälle att inkomma med kommentarer eller bevisning som rör beslutet (art. 21). Bestämmelsen är inte ny men den saknades i den konsoliderade förordningstexten från 2016.

Bakgrund enligt FN-resolution/EU-förordning

Sanktioner infördes mot landet 2011 på grund av hot mot internationell fred och säkerhet - övergrepp mot civila och brott mot mänskliga rättigheter. Personer och enheter som anses ha del i och vara ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter mm har fått sina tillgångar och ekonomiska resurser frysta.

Omfattningen av restriktionerna har sedan successivt minskat sedan 2011.

Den 23 juni 2014 genomförde EU dock ett förbud som antagits i FN:s säkerhetsråd och som förbjuder vissa identifierade fartyg att lasta, transportera eller lossa råolja från Libyens hamn såvida inte detta godkänts av behörig myndighet, se EU-förordning nr. 690/2014.

Kommerskollegiums uppdrag

Se ovan.

Kommerskollegium kan som behörig myndighet ge tillstånd till att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga enligt EU-förordning nr. 204/2011 (och dess uppdateringar).

Tillstånd kan beviljas på följande grunder enligt artikel:

 • 7.2 om det kan visas att tillgångarna är nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader, se (EU) nr. 965/2011
 • 8a om det är nödvändigt av humanitära skäl, se (EU) nr. 572/2011
 • 8b om tillgångarna ska användas för humanitära behov, el, bränsle, eller vatten för civilt bruk, för att återuppta produktion eller försäljning av kolväten, upprätta eller förstärka den civila regeringens institutioner och infrastruktur, underlätta återuppbyggandet av banksektorns verksamhet eller internationell handel med Libyen, alternativt om en betalningsförpliktelse uppkommit innan den juridiska personen listades, se (EU) nr. 965/2011 (ändrad genom (EU) nr. 2015/1324)
 • 10 om det finns ett avtal eller en förpliktelse som uppkommit innan den betalningsskyldige blivit listad.

Uppdateringar avseende personer och enheter som har fått sina tillgångar och ekonomiska resurser frysta har skett vid ett flertal tillfällen, av betydelse här genom förordning (EU) nr. 965/2011(EU) nr. 1360/2011, (EU) nr. 50/2013, (EU) nr. 1103/2014, (EU) nr. 2015/813, (EU) nr. 2015/1323, (EU) nr. 2016/466, (EU) nr. 2016/690 , (EU) nr. 2016/1334, (EU) nr. 2016/1687, (EU) nr. 2016/1752 och (EU) nr. 2017/488.

Enligt artikel 10b i EU-förordning nr. 690/2014 får fartyg listade i bilaga V inte lasta, transportera eller lossa råolja från Libyen såvida inte detta godkänts av Kommerskollegium. Fartygsrelaterade tjänster, såsom t.ex. bunkringstjänster, gentemot dessa listade fartyg får inte tillhandahållas såvida det inte är nödvändigt av humanitära skäl eller säkerhetsskäl. Kommerskollegium kan som behörig myndighet bevilja undantag från förbudet samt godkänna lastning, transport eller lossning av råolja från Libyen. Bilaga V uppdaterades har uppdaterats genom EU-förordning nr. 2016/690 av den 4 maj 2016.

1. Ansökan om frigörande av frysta tillgångar
Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till regi...@kommers.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

2. Ansökan om undantag från förbudet i artikel 10b
Kommerskollegium behöver följande information:

 • Uppgift om ansökande part
 • Vad ansökan gäller
 • Uppgift om fartyget, dess last, rutt samt destination
 • Eventuell beskrivning av humanitära eller säkerhetsskäl
 • Eventuell summa undantaget avser
 • Eventuella avtal som undantaget grundar sig på
 • Information om exporten omfattar kontrollerade produkter och information om tillstånd alternativt om betalningen grundar sig på export av sanktionerade produkter
 • Fullmakt
 • Registreringsbevis ej äldre än tre månader
 • Annan information som är relevant för frågan om tillstånd/godkännande i det specifika ärendet.
 • Ansökan skall undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till: regist...@kommers.se

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies