Sanktioner mot Guinea-Bissau

Bakgrund enligt EU-förordning
EU har antagit restriktiva åtgärder mot de personer, enheter och organ som försöker förhindra eller blockera en fredlig politisk process eller som agerar på ett sätt som underminerar stabiliteten i Guinea-Bissau. De bakomliggande händelserna som föranlett förordningen är den revolt och efterföljande statskupp som ägde rum i april 2012, och som de personer som listas har haft en ledande roll i.

Kommerskollegiums uppdrag
Regeringen har gett Kommerskollegium uppdraget att vara behörig myndighet och utföra vissa uppgifter enligt rådets förordning (EU) nr. 377/2012 av den 3 maj 2012 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau. Uppdraget begränsar sig till frågor som rör juridiska personer i fråga om tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga under dessa förutsättningar:

  • tillgångar som avser att tillgodose nödvändiga grundläggande behov, betalning av rimliga juridiska arvoden samt nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader.
  • tillgångar som omfattas av beslut eller skiljedom avseende kvarstad.

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar
Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till regi...@kommers.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies