Burundi

Respekten för de mänskliga rättigheterna har allvarligt försämrats sedan 2015 då president Nkurunziza tillkännagav att han hade för avsikt att söka en tredje mandatperiod. Beslutet var kontroversiellt eftersom konstitutionen föreskriver att presidenten endast kan ställa upp för omval en gång. Beslutet att ställa upp för omval ledde till att omfattande oroligheter utbröt i Burundi före, under och efter valet. Ett misslyckat försök till statskupp genomfördes i maj 2015 vilket ledde till att delar av oppositionen tvingades i exil. Valet som genomfördes i juli 2015 vanns av Nkurunziza och följdes av omfattande protester. I samband med protesterna utbröt våldsamheter mellan regeringstrogna säkerhetsstyrkor och oppositionella. Sedan 2015 har antalet människorättskränkningar ökat kraftigt. I december 2016 hade 593 utomrättsliga avrättningar sedan 26 april 2015 verifierats. Medlemmar av oppositionspartier rapporteras ha utsatts för trakasserier, inklusive tortyr och misshandel, godtyckliga frihetsberövanden samt inskränkningar i yttrande-, mötes- och rörelsefriheterna. Våld mot kvinnor är vanligt förekommande och rapporteras ha ökat sedan krisen startade 2015.

Med anledning av detta har Rådet beslutat om restriktiva åtgärder mot Burundi genom förordning (EU) nr. 2015/1755 innefattandes bl.a. frysning av tillgångar för ett antal närmare angivna personer.

Kommerskollegiums uppdrag

Regeringen har givit Kommerskollegium i uppdrag att pröva ärenden om undantag från frysning av tillgångar enligt artikel 3 första stycket a, b, och d, artikel 4 och 5 i den ovan angivna förordningen avseende juridiska personer. Detta betyder att Kommerskollegium kan bevilja undantag från frysning av tillgångar för juridiska personer i följande fall:

  • Om penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för särskilt angivna (listade) juridiska personer, inbegripet bl.a. hyra, amorteringar, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster.
  • Om penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är avsedda endast för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållandet av juridiska tjänster.
  • Om penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter.
  • Om penningmedlen eller de ekonomiska resurserna i fråga är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den juridiska personen listades, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i Sverige före eller efter det att den juridiska personen listades. Detta under förutsättning att penningmedlen eller de ekonomiska resurserna enbart kommer att användas för att tillgodose krav som har säkrats genom ett skiljedomsbeslut, rättsligt eller administrativt beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut.
  • Om en betalningsskyldighet uppkommit inom ramen för ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit innan den juridiska personen listades.

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till regi...@kommers.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies