Internationella sanktioner

FN:s säkerhetsråd kan enligt FN-stadgans kapitel VII besluta om sanktioner genom resolutioner i syfte att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Alla FN-medlemmar måste följa resolutionerna. I Sverige genomförs de genom EU-rättsliga rådsbeslut och förordningar. EU kan även inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) besluta självständigt om sanktioner (restriktiva åtgärder).

EU-förordningar om sanktioner föreskriver att det ska finnas myndigheter i varje medlemsstat med ansvar för uppgifter som beskrivs i förordningen. Kommerskollegium är behörig myndighet för vissa uppgifter i sanktionsförordningarna. Mer information om vad som gäller för vart och ett av dem finns i vänstermarginaler på den här sidan.

regeringens webb finns mer information och en utförlig uppräkning av behöriga myndigheter på sanktionsområdet.

EU sanctions map finns en sammanställning av alla EU:s ekonomiska sanktioner som är i kraft.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium har i huvudsak ansvar för två typer av sanktioner; handelsrestriktioner och finansiella restriktioner.

Handelsrestriktioner är partiella handelsembargon, d.v.s. restriktiva åtgärder gällande export och import av vissa uppräknade varor. Restriktionerna kan även gälla tjänster. Till Kommerskollegiums uppdrag hör bl.a. att handlägga och besluta om ansökningar om exporttillstånd och att ta emot anmälningar när så krävs i sanktionsförordningarna.

Finansiella restriktioner omfattar bl.a. frysning av tillgångar och andra ekonomiska resurser, restriktioner på finansiella transaktioner och investeringsrestriktioner. Till Kommerskollegium uppdrag hör bl.a. att handlägga och besluta om ansökningar om undantag från frysning för juridiska personer på de villkor som uppräknas i sanktionsförordningarna.

Andra svenska myndigheter som har uppgifter på sanktionsområdet är Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och Finansinspektionen (FI). Det finns andra myndigheter som har enstaka uppdrag. På regeringens webb finns mer information.

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies