Jordbruk och livsmedel

Jordbruksprodukter och livsmedel svarar för knappt 10 procent av den totala varuhandeln i världen. De största exportörerna är USA och EU. Utformningen av både handels- och jordbrukspolitiken i dessa länder har därmed stor betydelse för den internationella handeln med jordbruksprodukter och livsmedel. Ett antal utvecklingsländer är också stora aktörer i handeln med jordbruksvaror och livsmedel, exempelvis Brasilien, Kina, Argentina och Thailand.

Många utvecklade länder har under lång tid subventionerat sitt jordbruk och skyddat det från importkonkurrens med hjälp av höga tullar för vissa produkter. De flesta utvecklade länder har under senare år reformerat sin jordbrukspolitik i en mindre handelsstörande riktning men betydande störningar i handeln med jordbruksprodukter kvarstår. Detta har under lång tid försämrat incitamenten för jordbruksproduktion och för investeringar i jordbruket i utvecklingsländer som i de flesta fall inte har subventionerat sitt jordbruk. Den jordbruks- och handelspolitik som bedrivs i de utvecklade länderna har således haft betydelse för utvecklingen inom jordbruket i många utvecklingsländer.

En rad olika typer av offentliga åtgärder påverkar villkoren i den internationella handeln med jordbruksprodukter och livsmedel. De tydligaste exemplen är tullar och exportsubventioner. Även olika typer av subventioner till jordbruket kan störa handeln i varierande grad. Störst effekt på handeln har sådana subventioner som är kopplade till hur mycket som produceras av en produkt. Av stor betydelse för tillträdet till olika marknader är också de åtgärder som tillämpas för att skydda människors, djurs och växters liv och hälsa, så kallade sanitära och fytosanitära åtgärder, liksom olika typer av tekniska regler, till exempel märknings- eller förpackningskrav.

Under de senaste åren när priserna på många jordbruksprodukter periodvis har varit höga har exportskatter eller exportbegränsningar tillämpats av flera länder, främst utvecklingsländer. Även dessa åtgärder medför störningar i den internationella handeln samt ökar sårbarheten i länder som är starkt beroende av import av livsmedel. För att den internationella handeln ska fungera väl och bidra till en effektiv global produktion av jordbruksvaror och livsmedel är det viktigt att minska hinder mot både export och import.

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies