Licenskrav - textilvaror

Förbud mot import av textilier från Nordkorea

En ny FN-resolution från september 2017 innebär bland annat att det är förbjudet att från Nordkorea direkt eller indirekt importera, köpa eller överföra textilier, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller inte. De EU-bestämmelser om kvoter för textilvaror från Nordkorea som har funnits fram till nu har upphört att gälla.

EU-ländernas licensmyndigheter får dock till och med 10 december 2017 ge tillstånd till import, köp eller överföring av textilvaror från Nordkorea bland annat på villkor att:

  • det finns skriftligt avtal ingått före 11 september 2017
  • medlemsstaten har fått förhandsgodkännande av FN:s sanktionskommitté efter bedömning i det enskilda fallet.

Bakgrund och orsak

Efter att Nordkorea den 2 september 2017 genomfört kärnvapentest har FN:s säkerhetsråd beslutat om följande. Den 11 september 2017 antog säkerhetsrådet resolution 2375 (2017) på grund av oro gällande kärnvapenprov samt hur spridning av kärnvapen, kemiska och biologiska vapen utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Import av textil från andra länder

Import av textilvaror från övriga länder är licensfria.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies