Begränsning av handel med varor för tortyr med mera

Den 30 juli 2006 trädde en förordning (Europeiska rådets förordning (EG) nr 1236/2005) i kraft i EU för att stoppa och begränsa handeln med vissa varor som kan användas för dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Enligt reglerna är det förbjudet att handla med vissa av dessa varor medan det för andra varor krävs exporttillstånd. I Sverige är det Kommerskollegium som hanterar dessa tillstånd.

Bestämmelserna innebär:

  • förbud mot export eller import för vissa varor som endast används för dödsstraff och tortyr
  • förbud mot tekniskt bistånd, till exempel utbildning, mot transitering, mot förmedlingstjänster, mot visning och marknadsföring vid utställningar och mässor samt mot reklam för dessa varor.
  • krav på exporttillstånd för vissa varor som kan användas för tortyr m.m. och dödsstraff, men som också har annan användning.
  • krav på exporttillstånd för tekniskt bistånd och förmedlingstjänster för varor som kan användas för tortyr och dödsstraff, men som också har annan användning.
  • förbud mot transitering om det finns kännedom om att varor som också har annan användning är avsedda att användas för tortyr m.m. eller dödsstraff.

Ytterligare information om berörda varor hittar du här.

Bakgrund

Bakgrunden till förordningen är bland annat följande. Dödsstraff och tortyr är förbjuden i alla EU-länder. I flera internationella överenskommelser regleras att tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling inte får förekomma. Det gäller bland annat Förenta nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. FN:s medlemsstater har också uppmanats av Förenta nationernas kommission för de mänskliga rättigheterna att vidta åtgärder, inklusive lagstiftning, för att förhindra och förbjuda bland annat export av utrustning som är särskilt avsedd för tortyr med mera. EU:s riktlinjer för politiken mot länder utanför unionen går ut på att arbeta för ett allmänt avskaffande av dödsstraff och mot tortyr med mera.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies