TRIPS-frågor i Doha-förhandlingarna

Några immaterialrättsliga frågor förhandlas inom ramen för Doha-rundan. De rör geografiska ursprungsbeteckningar och TRIPS-avtalets regler om patent och deras förhållande till biologisk mångfald och traditionell kunskap. Förhandlingarna går trögt eftersom medlemsländerna har mycket olika uppfattningar i frågorna.

Ökat skydd för geografiska ursprungsbeteckningar
En geografisk ursprungsbeteckning visar att en vara kommer från ett visst geografiskt område och att varans egenskaper, rykte eller andra kännetecken till stor del beror på dess geografiska ursprung. Alla tillverkare inom en viss region som uppfyller vissa kriterier kan använda beteckningen. Välkända exempel är champagne, parmaskinka och roquefortost.

TRIPS-avtalet föreskriver att alla länder måste skydda geografiska ursprungsbeteckningar. Det är därför till exempel inte tillåtet för andra än vissa tillverkare i området kring Parma i Italien att använda det skyddade begreppet parmaskinka. Syftet med skyddet är att konsumenter inte ska behöva tveka om en varas riktiga ursprung. Särskilt hårda regler gäller för vin och sprit – här är det inte tillåtet att använda ursprungsbeteckningen ens om den inte hotar att förvirra konsumenten. Man får till exempel inte ens skriva att ett mousserande vin är av champagne-typ när det inte är tillverkat i Champagne.

I Doharundan förhandlar man om två frågor som rör geografiska ursprungsbeteckningar, nämligen:

• Att upprätta ett multilateralt register över ursprungsbeteckningar för vin och spritdrycker och

• Att det starkare skyddet för vin- och spritprodukter ska gälla även för alla andra typer av varor, till exempel ost eller mattor.

Medlemsländerna har inte kommit så långt i förhandlingarna eftersom de har mycket olika intressen. Konflikten står mellan länder som saknar tradition av geografiska ursprungsbeteckningar och istället förlitar sig på varumärkesskydd och länder där geografiska ursprungsbeteckningar traditionellt har spelat en stor roll. Eftersom skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar är stark befarar de länder som har en stark tradition av varumärken att ett ökat skydd kommer att inkräkta på deras befintliga varumärken eller generiska termer.

Biologisk mångfald och traditionell kunskap
I Doharundan diskuterar medlemsländerna också immaterialrättens roll inom bioteknik, biologisk mångfald och ursprungsbefolkningars rättigheter. Följande frågor har bland annnat tagits upp:

• Patent på uppfinningar baserade på biologiskt material, till exempel gener,

• Etiska aspekter av möjligheten till patent på livsformer,

• Skydd för traditionell kunskap och folklore,

• Förhållandet mellan TRIPS-avtalet och Konventionen om biologisk mångfald.

Frågorna har diskuterats sedan 1999, det vill säga innan Doharundan startade. Trotts detta har förhandlingarna inte kommit särskilt långt.

Den fråga som har diskuterats mest den senaste tiden är förhållandet mellan TRIPS-avtalet och Konventionen om biologisk mångfald (CBD, Convention on Biological Diversity). Vissa länder menar att TRIPS-avtalet står i konflikt med CBD och därför behöver ändras. Kärnfrågan är att TRIPS-avtalet föreskriver att det måste gå att få patent på vissa uppfinningar som baseras på biologiskt material, exempelvis mikroorganismer (artikel 27.3b). Samtidigt föreskriver CBD att stater har full bestämmanderätt över sina naturtillgångar vilket inkluderar genetiskt och biologiskt material. Enligt kritikerna betyder det att en person eller ett företag kan få en ensamrätt genom ett patent i ett land fastän den genetiska resursen som använts i uppfinningen tillhör ett annat land enligt CBD-reglerna. Detta brukar kallas för biostöld (biopiracy). Andra länder menar att TRIPS-avtalet och CBD inte står i motsättning utan kan tillämpas så att de stödjer varandra.

En grupp utvecklingsländer har föreslagit en ändring av TRIPS-avtalet som skulle betyda att patentansökningar som bygger på genetiska resurser eller traditionell kunskap måste uppge dels varifrån dessa kommer, dels om de anskaffats i enlighet med CBD:s rättviseprinciper (ursprungsangivelse i patentansökan).

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies