Immaterialrätt

Upphovsrätt, patent och varumärken är exempel på immateriella rättigheter. Immaterialrätt handlar om äganderätten till de konkreta uttryck som en idé tar sig, till exempel en uppfinning eller ett konstnärligt verk. Den som skapat och äger en immateriell tillgång får en i regel tidsbegränsad ensamrätt att använda produkten (till exempel producera), vilket underlättar investeringar i och kommersialiseringen av nya och förbättrade produkter och idéer. Ensamrätten kan också licensieras ut till andra, som då får tillstånd att använda produkten mot betalning.

Innovation och kreativitet gynnar också samhället i stort och det finns därför ett allmänt intresse av att skydda nya idéer. Reglerna för detta skydd kan dock påverka både handel och ekonomisk utveckling. När handel mellan länder ökar, ökar ofta även handeln med förfalskade eller piratkopierade varor. Företag som investerar i nya produkter eller idéer kan då konkurreras ut av sådana som tillverkar billigare kopior. Företag som säljer produkter skyddade av immaterialrätt (rättighetshavarna) kan också få svårt att komma in på marknader där kopior av deras varor är tillåtna. Därför finns regler om immaterialrätt såväl inom EU som utanför EU.

Immaterialrätterna brukar delas in i två grupper: upphovsrätt och närstående rättigheter, samt industriellt rättsskydd. Till kategorin industriellt rättsskydd hör patentskydd, varumärkesskydd, mönsterskydd (designskydd), skydd för geografiska ursprungsbeteckningar och skydd för företagshemligheter.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies