I Sverige

Sverige är beroende av utrikeshandel och ju mer internationell Sveriges handel blir, desto viktigare blir det internationella arbetet med att förenkla och anpassa procedurerna. Studier visar att kostnaderna för handelsprocedurer kan uppgå till mellan 2 procent och 15 procent för varje transaktion. Enkla och smidiga handelsprocedurer är därför centrala för en väl fungerande handel.

Regelbunden dialog och samarbete och mellan myndigheter och näringsliv är en hörnpelare i handelsförenklingsarbetet. Handelsprocedurrådet Swepro är Sveriges forum för diskussion och information om förenklade, harmoniserade och effektiva handelsprocedurer på övergripande nivå. I SWEPRO finns centrala svenska intressenter samlade från både offentlig och privat sektor.

SWEPRO följer och diskuterar det internationella arbetet på handelsprocedurområdet. SWEPRO-kansliet samordnar och deltar aktivt bland annat i det mellanstatliga arbetet med att förenkla, harmonisera och om möjligt ta bort onödiga procedurer och informationsflöden i den internationella handeln. Arbetet bedrivs globalt, i Europa och i Sverige.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies