Handelsprocedurer i WTO

Världshandelsorganisationen WTO:s medlemmar antog år 2014 ett avtal om förenklade handelsprocedurer för världshandeln. Syftet är att underlätta handel och att minska korruption genom att förtydliga och förbättra det regelverk som redan finns i WTO:s GATT-avtal. Det nya avtalet innebär förenklingar som kommer att minska byråkratin och kostnaderna för internationell handel genom att tullhanteringen sker på ett effektivt, öppet och förutsägbart sätt. Det bygger på etablerad best practice på handelsprocedurområdet.

Samarbete är en central komponent avseende handelsprocedur-förenklingar. Avtalet innehåller därför bindande regler om samarbete mellan tull och näringsliv, mellan tullmyndigheter och andra myndigheter och mellan tullmyndigheter i olika länder. Det innehåller också regler om bland annat publicering av information, snabbare tullhantering genom moderna arbetsmetoder som riskanalys, förenklingar för certifierade företag, kontroller i efterhand och bindande förhandsbesked. U-ländernas situation ska beaktas särskilt bl.a. genom tekniskt bistånd och särbehandling för länder som har bristande kapacitet att genomföra avtalen.

Om avtalet genomförs i sin helhet innebär det kostnadsbesparingar för handeln på upp till 10 procent för OECDs medlemsländer och 15 procent för utvecklingsländerna, enligt beräkningar från OECD.

Förhandlingarna, som pågått sedan 2004, har bidragit till att lyfta fram vikten av handelsförenklingar. Många länder har inlett reformarbetet redan innan avtalet var på plats eftersom man insett vinsterna med handelsproceurförenklingar. De som ännu inte börjat är nu legalt bundna att genomföra avtalet och att påbörja sitt reformarbete.

EU och Sverige har arbetat aktivt för att få ett bindande avtal på plats. Kommerskollegium har deltagit i arbetet genom att analysera förslag och ta fram underlag till Utrikesdepartementet inför förhandlingsmöten.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies