wto_flaggor.jpg

Globalt

För att kunna genomföra handelsprocedurförenklingar på ett effektivt sätt krävs att de handlande parterna i största möjliga mån använder sig av samma verktyg och metoder. För att underlätta detta finns det ett antal organisationer som tar fram användbara rekommendationer och standards för olika delar i handelskedjan. Två sådana organisationer är UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) och WCO (World Customs Organisation).

Det praktiska handelsförenklingsarbetet inom UNECE sker i en undergrupp kallad UN/CEFACT (Centre for Trade Facilitation and Electronic Commerce). UN/CEFACT består av representanter från mellanstatliga organisationer, enskilda länders myndigheter samt från näringslivet. Gruppen har ett brett perspektiv på handelsförenklingar och täcker bl.a. bank- och finansfrågor, transportfrågor, elektronisk handel, tullfrågor, hälso- och sjukvård. Arbetet bedrivs i projektgrupper och man utvecklar standarder, rekommendationer och handledningar.

WCO är en sammanslutning av 179 av världens tulladministrationer som tillsammans hanterar 98 % av världshandeln. Organisationens arbete är framför allt koncentrerat till tullproceduren. Även om handelsprocedurer inkluderar inköp, betalning och transport ligger fokus oftast på just tullproceduren. WCO spelar därför en central roll på området.

Då många olika internationella organisationer (OECD, Världsbanken, och IMO m.fl.) arbetar med handelsprocedurer har man skapat en löst sammansatt "paraplyorganisation" som kallas GFP (Global Facilitation Partnership for Transport and Trade). Organisationerna träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och uppdatera varandra om det arbete som görs.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies