Förenklade handelsprocedurer

Effektiva och billiga handelsprocedurer är ett viktigt konkurrensmedel på en global marknad. Det är väl dokumneterat att enkla, smidiga och förutsägbara handelsprocedurer kan ge stora ekonomiska vinster och underlätta deltagande i världshandeln. I många utvecklingsländer finns stor potential för förbättringar som kan leda till minskade handelskostnader.

Länder tjänar på effektiva och billiga handelsprocedurer eftersom ökad handel leder till ökat välstånd och minskad fattigdom. Företag tjänar på effektiva och billiga handelsprocedurer inte bara vid export utan även genom att de enkelt får tillgång till exempelvis råmaterial och insatsvaror och därmed kan producera bättre och billigare produkter. Små- och medelstora företag har särskilt mycket att tjäna på förenklingar eftersom kostnader belastar dem proportionerligt hårdare.

Multilaterala förenklingsåtgärder ger de största vinsterna. Att handelsprocedurer bygger på internationella överenskommelser är viktigt eftersom det är krångligt och dyrt för företag att behöva använda sig av fler olika regelverk när man handlar med olika länder.

Enligt en beräkning som OECD gjort (Overcoming Border Bottlenecks, The Costs and Benefits of Trade Facilitation, 2009) talar man om kostnader på mellan 2% och 15% av varje transaktion, en ungefärlig uppskattning av den totala kostnaden för världshandeln är 550 miljarder dollar varje år. Främst drabbas små- och medelstora företag av kostnader som hämmar deras handelsmöjligheter. Länder som saknar egen kustremsa drabbas extra hårt. Dessa länder är beroende av grannlandets välvilja och möjligheter att arbeta för en effektiv handel på ett sätt som även gynnar det utsatta landet. Sådana problem kan bestå i omfattande dokumentkrav, långa handläggningstider i tullen, dålig samordning och brist på modern teknik.

När det gäller handelsprocedurer ligger fokus oftast på själva tullproceduren, men den inkluderar egentligen hela handelskedjan i form av bland annat inköps-, betalnings- och transportprocedurer. FN:s organ för handelsprocedurer och elektronisk handel (UN/CEFACT) definierar förenklade handelsprocedurer (trade facilitation på engelska) som "the simplification, standardization and harmonization of procedures and associated information flows required to move goods from seller to buyer and to make payment".

Nedan presenteras ett exempel på vilka intressenter som kan vara inblandade i en handelstransaktion.

Modell som visar handelskedjan

Enkla internationella handelsprocedurer, baserade på globala överenskommelser, är nödvändiga för alla länder men av särskild betydelse för utvecklingsländerna där behovet av ökad handel är som störst. Även små och medelstora företag har mycket att tjäna på förenklingar eftersom kostnaderna belastar dem proportionerligt hårdare.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies