Så beslutar EU om antidumpningsåtgärder


EU:s process för beslut om antidumpningsåtgärder

Det är Europeiska kommissionen som ansvarar för EU:s antidumpningsundersökningar. Sverige, som medlem i EU, lämnar i de flesta fall synpunkter till kommissionen på de olika stegen i den process som kan leda fram till införande av antidumpningsåtgärder.

Inledande av antidumpningsundersökning

När kommissionen mottar ett klagomål om att exporterande tillverkare från länder utanför EU prisdumpar en viss produkt på EU:s marknad och detta orsakar skada för EU-industrin av produkten ska kommissionen, efter att ha informerat EU:s medlemsländer, inleda en antidumpningsundersökning inom 45 dagar. Minst 25 procent av tillverkningsindustrin inom EU måste ha uttryckt sitt stöd för klagomålet samtidigt som inte mer än 50 procent av EU-industrin får motsätta sig detta för att en undersökning ska kunna inledas.

En dag innan undersökningen inleds offentliggörs detta i EU:s officiella tidning. Där anges vilken produkt och vilka länder som ska undersökas, samt rättigheter och skyldigheter för berörda parter i förfarandet. Berörda parter är i det här fallet alla de företag som kan lägga fram argument för att de påverkas av en eventuell tull (såsom importörer, underleverantörer och konsumenter). I offentliggörandet anges information om de tidsfrister som gäller för berörda parter för att begära och skicka in svaren på särskilda frågeformulär som sedan ligger till grund för kommissionens undersökning.

Normalt har ett företag som är berörd part 15 -21 dagar på sig att registrera sig som berörd part. Dessa måste återsändas ifyllda till kommissionen inom 30-45 dagar från inledandet av undersökningen. Uppgifterna verifieras därefter genom att kommissionens handläggare gör ett verifikationsbesök hos företaget. Endast information som kommer in enligt denna rutin beaktas i undersökningen.

I fall antidumpningsåtgärder införs är det vanligt att de exportörer som samarbetat med kommissionen får en lägre tullsats än de exportörer som inte samarbetat. Information från importörer, användarindustri och konsumenter beaktas vid beslut om produktomfattning samt i analysen av om det ligger i EU:s övergripande intresse, även kallat unionsintresset, att införa antidumpningsåtgärderna. Företag som inte besvarar frågeformulär och/eller inte samarbetar på andra sätt, kan anses som icke-samarbetande. Icke-samarbetande företag kan lämna synpunkter i ett senare skede men kommissionen är inte tvungen att beakta dessa.

Provisoriska antidumpningsåtgärder

Kommissionen presenterar senast efter nio månader från inledandet av undersökningen – efter information till eller konsultation med EU:s medlemsländer i kommittén för handelspolitiska skyddsinstrument – sina preliminära slutsatser. Det kan vara att (i) införa provisoriska antidumpningstullar, under högst sex månader; (ii) fortsätta undersökningen utan att införa preliminära antidumpningstullar eller (iii) avsluta undersökningen utan åtgärder.

Införandet av provisoriska antidumpningsåtgärder träder i kraft dagen efter offentliggörandet i EU:s officiella tidning, i vilken det ges information om införandet av provisoriska antidumpningsåtgärder samt om produktomfattning och tullnivåer för olika exportörer.

Alla berörda parter har rätt att lämna synpunkter på de preliminära undersökningsresultaten. Synpunkterna måste normalt vara kommissionen tillhanda inom 30 dagar från tillkännagivandet. Kommissionen tar hänsyn till de synpunkter som är kompletta och som inkommit vid den fortsatta undersökningen.

Definitiva antidumpningsåtgärder

Efter senast femton månader från undersökningens inledande – och efter konsultation med EU:s medlemsländer i kommittén för handelspolitiska skyddsinstrument – föreslår kommissionen ministerrådet att (i) definitiva antidumpningsåtgärder ska införas eller att (ii) undersökningen ska avslutas utan åtgärder. Ministerrådet fattar därefter beslut om kommissionens förslag.

Införandet av definitiva antidumpningsåtgärder träder i kraft dagen efter offentliggörandet i EU:s officiella tidning, i vilken det ges information om införandet av definitiva antidumpningsåtgärder samt om produktomfattning och tullnivåer för olika exportörer.

Antidumpningsåtgärderna är normalt i kraft under fem år men kan förlängas för ytterligare perioder om fem år om klagande producenter inom EU lämnar in önskemål om detta tre månader innan åtgärderna löper ut och kommissionen finner dessa tillräckliga för att starta en översyn. Vid en översyn vid åtgärdstidens slut förlängs åtgärderna per automatik under den tid undersökningen varar oavsett vad som blir resultatet av undersökningen.

Under den tid antidumpningsåtgärderna är i kraft kan olika sorters interimsöversyner begäras om förändrade omständigheter kan påvisas. Dessa kan påverka produktomfattning, vilka exportörer som berörs samt nivån på antidumpningstullarna.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies