Vad är handelspolitiska skyddsinstrument?

Inom Världshandelsorganisationens (WTO) regelverk finns det tre tillåtna handelspolitiska skyddsinstrument:

  • Antidumpningsåtgärder mot prisdumpad import
  • Antisubventionsåtgärder (även kallade för utjämningsåtgärder) mot subventionerad import
  • Skyddsåtgärder mot kraftigt ökande import

Införandet av de första två åtgärderna motiveras med att det finns ett behov av att undanröja snedvridning av handeln som följer av skadevållande dumpning eller subventioner. Syftet med att införa åtgärderna är att återställa effektiv konkurrens. Antidumpningsåtgärder är det absolut vanligaste handelspolitiska skyddsinstrumentet som används både inom EU och globalt. Det tredje handelspolitiska skyddsinstrumentet, skyddsåtgärder, har inte att göra med konkurrens utan ska ge ett land tid att anpassa sig till en importökning som skett.

För att ett land ska få införa ett handelspolitiskt skyddsinstrument krävs det enligt WTO:s regelverk att ett antal villkor är uppfyllda. Beroende på åtgärd ska importen antingen vara prisdumpad, subventionerad eller kraftigt ökande. Dessutom krävs det i samtliga fall att importen har orsakat, eller hotar att orsaka, skada för den inhemska industrin.

Skyddsinstrument måste ligga i unionens intresse

EU:s regelverk när det gäller handelspolitiska skyddsinstrument korresponderar med WTO:s regelverk. I EU:s regelverk tillkommer dock ytterligare ett villkor för att EU ska få införa en åtgärd, nämligen att det inte ska kunna bevisas att det inte är i unionens intresse att åtgärden införs. Det betyder alltså att det ska ligga i unionens intresse att införa åtgärden (observera dock den omvända bevisbördan). Detta villkor innebär att man måste beakta inte enbart de inhemska producenternas intresse utan även andra intressen, såsom importörers och konsumenters intressen.

Handelspolitiska skyddsinstrument utformas vanligtvis som extratullar i procent av importvärdet (ad-valorem skatt). Ett alternativ är specifika tullar (exempelvis fast belopp/ton) och prisåtaganden (företaget förbinder sig att inte sälja under ett visst pris). När det gäller skyddsåtgärder kan åtgärderna även utformas som importkvoter.

Aktuella publikationer

Kommerskollegium har gjort ett antal utredningar om effekterna av antidumpningåtgärder. Flera av dem går att ladda ner eller beställa under Publikationer.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies