Offentlig upphandling inom WTO

WTO:s multilaterala avtal omfattar inte offentlig upphandling. Offentlig upphandling regleras varken i WTO:s varuhandelsavtal, GATT, eller i tjänstehandelsavtalet GATS (se GATT artikel III.8 och GATS artikel XIII.1). Däremot finns ett plurilateralt avtal inom WTO som det är frivilligt för medlemsländerna att ansluta sig till (se nedan om  Government Procurement Agreement). De WTO-medlemmar som inte är parter till WTO:s avtal om upphandling är relativt fria att skydda sina offentliga upphandlingsmarknader.

Inom ramen för GATS förhandlar man sedan många år tillbaka om huruvida GATS ska inkludera offentlig upphandling av tjänster. Förhandlingarna går dock mycket långsamt.

WTO:s plurilaterala avtal om offentlig upphandling, GPA

WTO-medlemmarna kan välja att ansluta sig till WTO:s plurilaterala avtal om offentlig upphandling Government Procurement Agreement (GPA). Till skillnad från de multilaterala avtalen är medlemskap i de plurilaterala frivilligt. I dagsläget är ett 40-tal länder anslutna till GPA, inklusive EU:s medlemsstater. Länderna har kommit överens om att, åtminstone till viss del, öppna sina upphandlingar för leverantörer, varor och vissa tjänster och byggentreprenader från andra GPA-anslutna länder.

Avtalet täcker upphandling från statliga myndigheter, lokala och regionala myndigheter och därtill hörande bolag samt upphandlande enheter inom försörjningssektorerna, bland annat el, vatten och transporter. Medlemsländerna väljer, efter förhandlingar med övriga parter, i vilken utsträckning de vill öppna upp sina upphandlingsmarknader. Medlemsländernas åtaganden framgår av bilagor till GPA. Upphandling som täcks av avtalet och värdemässigt överstiger vissa överenskomna tröskelvärden uttryckta i så kallade Special Drawing Rights (SDR), ska vara utsatta för internationell konkurrens. Avtalet innehåller regler om icke-diskriminering, upphandlingsförfarandet, rättsmedel med mera.

Medlemmarna i GPA är förutom EU:s medlemsstater, främst höginkomstländer som Japan, Kanada och USA. Ett antal länder förhandlar för tillfället om anslutning, däribland Kina. Det begränsade antalet parter till GPA beror bland annat på att många utvecklingsländer inte ser några större vinster med ökat marknadstillträde till GPA-parternas offentliga upphandlingar på grund av sin låga konkurrenskraft och att de dessutom vill ha kvar möjligheten att gynna sina egna företag i offentliga upphandlingar.

Efter många års förhandlingar trädde i april 2014 ett reviderat GPA trädde ikraft. Både förfarandereglerna och parternas marknadstillträdesåtaganden i förhållande till varandra reviderades. Det nya avtalet anses innebära modernare regler för offentlig upphandling till exempel mer anpassade regler för användningen av elektronisk upphandling. Ett av syftena med revideringen har också varit att göra det mer attraktivt för länder som står utanför avtalet att ansluta sig, bland annat utvecklingsländer.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies