EU-gemensamma upphandlingsregler

Inom EU finns gemensamma regler för offentlig upphandling. Under 2014 antogs tre nya direktiv på upphandlingsområdet:

  • 2014/24/EU som reglerar "den klassiska sektorn"
  • 2014/25/EU som reglerar upphandling inom försörjningssektorerna
  • 2014/23/EU som reglerar upphandling av koncessioner.

De två förstnämnda direktiven ersätter nu gällande direktiv 2004/18/EG och 2004/17/EG, medan det sistnämnda är helt nytt.

I Sverige är direktiven genomförda i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling samt i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster. De nya direktiven ska vara genomförda i svensk rätt senast den 1 april 2016.

De EU-gemensamma upphandlingsreglerna syftar till att undanröja hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden och att säkerställa att offentlig upphandling öppnas upp för konkurrens. Upphandlingsdirektiven ska också öka effektiviteten i de offentliga utgifterna för att ge mer värde för pengarna, och ge upphandlande myndigheter bättre möjlighet att använda upphandling till stöd för gemensamma samhälleliga mål. Sådana mål kan utgöra skydd för miljön, främjande av innovation, sysselsättning och social integration.

EU-direktiven gäller för upphandlingar över vissa fastställda tröskelvärden som revideras vartannat år av kommissionen. Grundläggande för offentlig upphandling är principerna om icke-transparens, likabehandling, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. I direktiven finns regler för regler för hela upphandlingsprocessen, till exempel annonsering, beräkning av tröskelvärden, tillämpliga förfaranden och val av leverantörer och utvärdering av anbud. Regler finns också om hur miljömässiga, sociala och arbetsrättsliga hänsyn kan tas i offentlig upphandling.

I Sverige är Konkurrensverket tillsynsmyndighet för offentlig upphandling och Upphandlingsmyndigheten den myndighet som ger praktiskt stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies