Konkurrens

Frihandel tillsammans med en effektiv konkurrenslagstiftning är både viktiga för att skapa mer effektiva marknader (vilket bland annat syftar till att ge lägre priser) och för att ge konsumenter ökad valfrihet. Dessa konsumentvinster av handelsliberaliseringar kan undergrävas om företag tillåts agera på ett sätt som begränsar konkurrensen. Vissa av WTO:s  medlemsländer saknar en fungerande konkurrenslagstiftning. Det finns också en oro för att vissa handelspolitiska instrument kan få negativa effekter på konkurrensen såsom antidumpningsåtgärder och andra protektionistiska handelspolitiska verktyg.

Mot bakgrund av detta har Sverige ett grundläggande intresse av att handelspolitiken stärker konkurrensen på utländska marknader. Idag saknas ett gemensamt internationellt regelverk på konkurrensområdet. Arbete pågår dock, både bilateralt mellan enskilda länder och gemensamt i internationella organisationer, för att skapa internationella regleringar på konkurrensrättsområdet. Bland annat FN, OECD och WTO har arbetat med dessa frågor.

Vid ministerkonferensen i Singapore 1996 beslutades att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att undersöka relationen mellan handel och konkurrens. Gruppen skulle även adressera frågan om ett eventuellt handel- och konkurrensavtal, vilket exempelvis skulle reglera olika former av samarbeten mellan länders konkurrensmyndigheter och etablering av vissa grundläggande normer. Frågan togs dock bort från agendan i samband med WTO:s ministerkonferens i Cancún i september 2003 då medlemmarna misslyckades med att komma överens om att inleda förhandlingar om ett WTO-avtal om handel och konkurrens.

Numera förekommer konkurrensrelaterade frågeställningar nästan uteslutande på bilaterala och regional nivå. Konkurrensavsnitten i exempelvis EU:s bilaterala och regionala frihandelsavtal innehåller vanligen regler om att konkurrensbegränsande avtal, missbruk av dominerande ställning och konkurrenssnedvridande stödåtgärder inte är förenliga med avtalets funktion. Andra vanliga element rör utfärdande av implementerande föreskrifter, former för samarbete, krav på transparens, utbyte av information, tekniskt bistånd samt tvistlösning. Konkurrensavsnitten innehåller också ofta bestämmelser om subventioner, statliga monopol och statliga bolag med särskilda rättigheter (s.k. ”state-owned enterprises”, SOE).

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies