Anmälningsprocedurer - nya regler för varor och tjänster öppna för synpunkter

För att det fria handelsflödet inte ska begränsas av nationella hinder är det viktigt att förebygga nya handelshinder. Det finns därför olika förfaranden, så kallade anmälningsprocedurer, som syftar till att ta bort handelshinder innan de uppstår. Dessa förfaranden finns både inom EU och globalt.

Anmälningsprocedurerna innebär att nationella myndigheter och regeringar måste anmäla förslag till regler för varor och tjänster till Europeiska kommissionen eller världshandelsorganisationen (WTO) innan de låter reglerna träda i kraft. Efter det att ett förslag har anmälts får andra länder och intressenter lämna synpunkter på förslagen, t.ex. om de skapar omotiverade handelshinder eller leder till onödiga kostnader för företag. Anmälningsprocedurerna skapar en transparens som har visat sig vara ett effektivt medel för att förebygga att hinder för den gränsöverskridande handeln.

Kommerskollegium har ett samordningsansvar för flera anmälningsprocedurer. Det innebär att myndigheten anmäler, bevakar och förmedlar synpunkter på förslag som kan vara handelshindrande. Nedan följer en uppräkning av de områden och rättsakter som Kommerskollegium ansvarar för.  

EU:s anmälningsdirektiv

Enligt anmälningsdirektivet (2015/1535) måste EU-länderna, Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein och Turkiet anmäla förslag till nya tekniska föreskrifter och e-tjänster till EU-kommissionen. Tekniska föreskrifter är bindande myndighetsregler om bland annat vilka egenskaper varor ska ha och hur de ska provas och märkas för att få säljas och användas. Kommerskollegium anmäler svenska förslag till tekniska föreskrifter till kommissionen och erbjuder myndigheter vägledning i om ett förslag behöver anmälas och hur anmälningen går till.

Läs mer om myndigheternas rutiner enligt anmälningsdirektivet

Kommerskollegium bevakar även utländska anmälningar och ger förslag på svenska reaktioner till regeringen. Myndigheter, företag och branschorganisationer som har synpunkter på andra länders regelförslag kan kontakta Kommerskollegium.

Läs mer om möjligheterna att lämna synpunkter på andra länders förslag

EU:s tjänstedirektiv 2006/123/EG

EU-länderna är skyldiga att anmäla nya krav eller ändringar av befintliga krav på tjänsteverksamhet till kommissionen enligt tjänstedirektivet. De regler som omfattas är i huvudsak bestämmelser om tillträde till eller utövande av tjänsteverksamhet. Kommerskollegium ansvarar för anmälningsförfarandet enligt tjänstedirektivet.

Läs mer om myndigheternas rutiner enligt tjänstedirektivet

Världshandelsorganisationens avtal om tekniska handelshinder (WTO:s TBT-avtal)

Förslag till nya tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av varors överensstämmelse ska även anmälas till världshandelsorganisationen WTO:s sekretariat.  Proceduren är fastställd i det så kallade TBT-avtalet (Technical Barriers to Trade) och syftar i likhet med EU:s anmälningsdirektiv till att förebygga nya tekniska handelshinder.

Läs mer om myndigheternas rutiner enligt Världshandelsorganisationens TBT-avtal

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies