verksamhet1.jpg

Kortare samarbeten

Här kan du läsa om de kortare insatser som Kommerskollegium har i andra länder.

Makedonien

Genom utbildningsinsatser både i Skopje och i Stockholm förväntas samarbetet leda till ökade kunskaper bland tjänstemän på relevanta makedoniska myndigheter om föreskrifter i WTO-avtal på TBT-området.

Från 2016 och framåt kommer större fokus att läggas på EU:s inre marknad, bland annat på vissa sektorsspecifika regelverk men även hur kollegiet arbetar med inre-marknadsrelaterade frågor.

Zambia

I diskussioner med Zambias Industri- och Handelsministerium efterfrågades en stärkt handelspolitisk kompetens hos universitets studenter och lärare i landet. Baserat på detta har Kommerskollegium under 2014 och 2015 stöttat universitetet i Lusaka med föreläsningar kring handelsmönster, det internationella handelssystemet, regional handel, tekniska handelshinder m.m. Under 2016-2017 kommer samarbetet att utökas och framförallt fokusera på kompetenshöjande insatser specifikt riktat mot universitetets lärare.

Ecuador

Inom ramen för samarbetet har kommerskollegium inlett ett tvåårigt projekt med handelsministeriet i Ecuador med start i mars 2017. Projektet går ut på att utveckla den handelspolitiska kompetensen och stärka Ecuadors kapacitet att implementera handelspolitiska åtaganden i EU-Ecuador FTA som trädde i kraft 1 januari 2017. Samarbetet kommer att fokusera på TBT, ursprungsregler, tjänster samt handel och hållbarhet.

Ukraina

Kollegiet stödjer Ukrainas ekonomiministerium med att stärka kapaciteten kring TBT samt god regulativ praxis (GRP) vid framtagande av tekniska föreskrifter. Projektet kommer även att inkludera erfarenhetsutbyte av metoder för konsultation och samråd med olika ministerier, myndigheter och med näringslivet.

I ett tidigare projekt hjälpte kollegiet Ukraina till ett mera aktivt deltagande i WTO:s kommitté för att motverkla och förebygga tekniska handelshinder.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies