Handel%20livsmedel.jpg

Handel och hållbart företagande

Den moderna handelsverkligheten regleras inte endast av stater och internationella organisationer så som WTO. I en allt större utsträckning så påverkar privata aktörer, framförallt multinationella företag, de regler som gäller för global handel. Detta bland annat genom att skapa privata standarder och mekanismer för att hantera sin verksamhets påverkan på miljömässiga och sociala förhållanden.

Hållbart företagande eller CSR (Corporate Social Responsibility) är ett vitt begrepp som omfattar en mängd olika sätt för företag att integrera sociala och miljömässiga hänsynstaganden i sin verksamhet. CSR ansågs ursprungligen vara frivilliga åtaganden från företags sida utöver de lagstadgade kraven på dess verksamhet. Dessa åtaganden baseras framförallt på frivilliga internationella riktlinjer om hur företag kan leva upp till krav på att respektera exempelvis mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Trenden går dock mot att i allt större utsträckning reglera företags hantering av sin samhällspåverkan och man kan idag prata om att CSR och hållbart företagande utgör en "smart mix" av frivilliga åtgärder och reglering. Ett ramverk för hållbart företagande kan skapa incitament för privata sektorn att engagera kraft, vilja, innovationsförmåga och finansiella resurser i utvecklingsarbete och implementering av hållbarhetsmålen inom Post-2015.

Internationell handel kan ses som ett sätt att främja hållbart företagande framförallt genom att företag implementerar sina CSR policies och värderingar om hållbart företagande i hela värdekedjan. Genom att ställa krav på sina leverantörer och upprätthålla uppförandekoder kan företag som aktivt arbetar med CSR och hållbarhet också bidra till en mer både miljömässigt och socialt hållbar utveckling. Det är dock viktigt att ha i åtanke företagens begränsade möjligheter att påverka de nationella institutionella förutsättningar som är avgörande för att ta tillvara på handelns potentiellt positiva effekter.

Kommerskollegium har bland annat bidragit med analys av kopplingen mellan handel och hållbart företagande inom remissförfarandet för implementeringen av EU direktivet om företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, samt inom regeringens konsultationsprocess inför att ta fram en nationell handlingsplan för att implementera FN:s riktlinjer för företagande och mänskliga rättigheter. 

Aktuella länkar

Här hittar du länkar till ILO:s konventioner, OECD:s och FN:s riktlinjer samt regeringens politik för hållbart företagande.

ILO:s konventioner

OECD:s guidelines

FN:s guidelines

FN Global Compact Goals

Regeringens handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter

Regeringens politik för hållbart företagande

 

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies