himlen.jpg

Handel och klimat

Frågan om handelns inverkan på miljön inkluderar även sambandet mellan handel och klimat samt hur handel kan bidra till det globala klimatarbetet. Två centrala faktorer gällande handelns påverkan på klimatet är produktion och transport av varor. Miljöpåverkan och utsläpp av växthusgaser från produktion och konsumtion av varor och tjänster är en fråga som hamnat i fokus på senare år. Var och hur en vara produceras har stor betydelse för dess miljöpåverkan.

Intuitivt kan man tro att den mest direkta klimateffekten från varuhandel kommer från transporter. Transporter av varor står dock för endast 2 procent av de samlade utsläppen av växthusgaser eftersom cirka 90 procent av all varutransport sker med fartyg. Beroende på produktionssätt, uppvärmningsform och vad som produceras är det i regel produktionen som ger upphov till de största utsläppen. Således måste växthusgasutsläpp som sker under transporten av varan kompletteras med utsläpp från övriga led i varans livscykel. Förutom val av transportsätt gäller det att för varje transportslag minska energianvändningen exempelvis genom styrmedel som främjar energieffektivisering och stimulerar en begränsning av energianvändningen. Detta är mer effektivt än begränsningar av handeln i sig. Att göra produktion och transport av varor mer miljö- och klimatvänliga kan delvis ske med hjälp av ny och renare teknik, som kan spridas genom internationell handel. Exempelvis kan handelsavtal utformas som gör det ännu lättare att handla med varor som bidrar till klimatåtgärder och minskade utsläpp av växthusgaser.

Handel kan alltså stödja klimatarbetet genom att öka tillgång till klimatvänliga varor och tjänster. Detta har EU och USA lyft fram som ett område att prioritera i WTO-förhandlingar om borttagande av tullar och andra handelshinder i samband med förhandlingar om ett internationellt avtal om liberalisering av miljövaror (Environmental Goods Agreement, EGA), som många vill se som ett inspel inför klimatmötet i Paris i december 2015.

Ytterligare stöd till klimatarbetet som har uppmärksammats är införande av klimatstandarder. Standarder har potential att förbättra spridningen av klimatvänliga varor, tjänster och teknik, samtidigt finns bland utvecklingsländer en oro för att ett ökat antal standarder kommer begränsa deras möjlighet till export. Det är därför viktigt att standardiserings-, certifierings- och märkningssystem utformas med deltagande från utvecklingsländer så att de inte skapar oberättigade handelshinder för dem. Dessa system bör istället bidra till att främja internationell handel med klimatvänliga produkter och leda till en hållbar utveckling.

Kommerskollegium arbetar fortlöpande med att analysera kopplingar mellan handel och klimat. Bland annat har kollegiet bidragit med utredningar om juridiska, ekonomiska och praktiska aspekter på att införa gränsjusteringsåtgärder och utredningar om handel, klimat och transporter. Dessutom var kollegiet samordnare av ett projekt för att stödja utvecklingsländernas deltagande i utformningen av internationella klimatstandarder.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies