jordbruk1.jpg

Handel och miljömässig hållbarhet

En central del av handel och hållbarhet är handel och miljö, som sedan slutet av 1980-talet är ett viktigt område på den handelspolitiska agendan. Det finns många kopplingar mellan handel och miljö. Ökad ekonomisk aktivitet från ökad internationell handel kan bidra till miljöproblem såsom miljöföroreningar och utsläpp av växthusgaser. Samtidigt kan handel få positiva effekter på miljön genom att förbättra resursfördelningen, främja ekonomisk tillväxt och därmed skapa resurser till fler miljöförbättrande åtgärder. Handel gör även miljövänlig teknik mer tillgänglig, särskilt för utvecklingsländer som saknar ekonomiska möjligheter att utveckla själva. För att skapa en positiv utveckling krävs en effektiv miljöpolitik och ramverk från lokal till global nivå.

Inom ramen för nuvarande handelspolitiska regler, både på global nivå inom ramen för WTO och på EU nivå, finns det stort utrymme för att ta miljöhänsyn men det måste ske med medel som är proportionella och så lite handelsstörande som möjligt. Målsättningen är att göra handels- och miljöpolitiken ömsesidigt stödjande, det vill säga att åtgärder inom det ena politikområdet även ska stödja utvecklingen inom det andra området. Det gäller att finna åtgärder som kan leda till en positiv utveckling av miljön utan att skapa icke legitima hinder för handeln och samtidigt uppmärksamma de miljökonsekvenser som olika handelsåtgärder kan få.

Globalt sett finns det ingen politisk samsyn kring hur miljöfrågan ska hanteras, vilket kan leda till att dagens fria marknad och fria handel inte tar tillräcklig hänsyn till dess miljöeffekter. I brist på en effektiv global miljöpolitik riskerar handeln att förstärka miljöproblemen. Lösningen ligger framförallt i en förstärkt miljöpolitik. Med en starkare miljöpolitik kan handel bidra till ett miljömässigt skonsammare produktions- och transportmönster, och därmed till en bättre miljö och effektivare utnyttjande av jordens resurser.

Arbetet med frågorna kring handel och miljö bedrivs i världshandelsorganisationen WTO, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD, FN:s organ för handel och utveckling UNCTAD samt FN:s miljöprogram UNEP. I takt med att miljöaspekterna av handel får allt större uppmärksamhet aktualiseras frågorna även allt oftare i samband med förhandlingar om regionala och bilaterala frihandelsavtal.

Kommerskollegium förespråkar en stark miljöpolitik med bland annat ekonomiska styrmedel som gör att miljökostnader återspeglas i produktionens pris. Därigenom kan handeln bidra till en effektiv hushållning med resurser genom att produktionen sker med metoder och förläggs till platser som kräver mindre naturresurser och har en lägre miljöpåverkan. Vidare deltar Kommerskollegium aktivt i förhandlingar på miljöområdet bl.a. inom ramen för Doha-agendan i WTO, men även i utvecklingen av andra internationella avtal såsom avtal om liberalisering av miljövaror och miljötjänster som förhandlas vid sidan om WTO.

Kommerskollegium bidrar med analyser och utredningar som behandlar olika aktuella handelsfrågor inom miljö, klimat och energi. Utredningar kan bland annat röra förhållandet mellan multilaterala miljöavtal (MEAs) och WTO-regelverket samt om liberalisering av handeln med miljövaror och miljötjänster. Utöver det hanterar kollegiet exempelvis frågor om miljökrav i offentlig upphandling, miljömärkning, marknadstillträde för ekologiska produkter och miljöeffekter av transporter.

Kommerskollegium är även en av myndigheterna med ansvar i det svenska miljömålssystemet. Kollegiet har inget ansvar för ett visst miljökvalitetsmål utan ska istället inom ramen för sin verksamhet arbeta för att miljömålen uppnås. De svenska miljömålen består av ett generationsmål, tjugofyra etappmål och sexton miljökvalitetsmål. Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Där skrivs bland annat att vår konsumtion inte får leda till en ökning av miljöproblemen i andra länder. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies