Frihandelsavtal en del i arbetet mot antibiotikaresistens

Det finns en risk att antibiotikan förlorar sin unika kraft att bekämpa svåra sjukdomar. Bara i år har hundratusentals människor i världen dött av bakterier som är resistenta mot antibiotika. Som ett led i kampen mot antibiotikaresistens bidrar Kommerskollegium i arbetet för att skrivningar om minskad användning av antibiotika i djurhållningen samt djurvälfärd ska föras in i EU:s frihandelsavtal.

Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande globalt hot. Det finns flera saker man kan göra för att minska risken för spridning av antibiotikaresistenta bakterier, till exempel att inte ta antibiotika i onödan när man är sjuk och att inte slänga gamla mediciner utan lämna in dem på ett apotek. Men för att bevara antibiotikans förmåga att rädda liv krävs insatser inom många områden.

– Sverige har varit pådrivande för att samarbete mot antibiotikaresistens ska ingå i EU:s handelsavtal med tredjeländer, säger Lisa McGuirk som arbetar med frågan på Kommerskollegium.

Under de senaste åren har Sverige verkat för att samarbete ska inledas inom ramen för EU:s handelsavtal med till exempel Mercosur-länderna och Mexiko. Det är även en viktig fråga i de pågående förhandlingarna med Australien, Nya Zeeland och Indonesien.

– På så vis kan även handelspolitiken ha en roll i att stödja arbetet mot antibiotikaresistens. Tekniskt samarbete på detta område ger möjlighet att utbyta erfarenheter med våra handelspartners i syfte att nå en minskad och mer ansvarsfull antibiotikaanvändning inom djurhållningen, fortsätter Lisa McGuirk.

Sverige förbjöd som första land i världen år 1986 användning av antibiotika i tillväxtfrämjande syfte till djur. 2006 förbjöds tillväxtbefrämjande antibiotika inom EU. År 2022 ska det även bli förbjudet att importera animaliska produkter till EU med ursprung från djur som behandlats med antibiotika i tillväxtfrämjande syfte.

Nationell samverkansfunktion
Hotet mot antibiotikan är ett stort problem som berör många delar i samhället. För att underlätta samarbetet i Sverige finns sedan 2012 en nationell samverkansfunktion för arbete mot antibiotikaresistens. Kommerskollegium är en av cirka 20 myndigheter som ingår i samverkansfunktionen.

Mer information
Så arbetar svenska myndigheter mot antibiotikaresistens: antibiotika.se

Kontakt
Lisa McGuirk
Tel: 08–690 48 55
lisa.m...@kommers.se

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies