Skatt på företag med digital närvaro och handel

Bolagsbeskattning baseras på principen att företag ska betala skatt där de skapar mervärde. Det har historiskt varit nära kopplat till var företagen har sin fysiska etablering. Digitala företag kan dock i högre utsträckning än ”traditionella” företag kan skapa mervärde på olika marknader utan fysisk etablering. Kommissionen menar att digitala företag därför inte betalar bolagsskatt där de skapar mervärde i den utsträckning de borde. Därför föreslår man en ny parameter, ”betydande digital närvaro”, för att komma till rätta med problemet. Ett större fokus läggs alltså på var företagets användare befinner sig, snarare än i vilket EU-land företaget har sitt europeiska huvudkontor. 

Det andra förslaget tycks snarare syfta till att få vissa digitala företag att betala mer i skatt. Kommissionen menar att det motiveras utifrån att digitala företag i högre utsträckning än ”traditionella” företag bygger sitt värdeskapande på immateriella tillgångar och så kallade nätverkseffekter (dvs. att ju fler som använder en tjänst desto attraktivare blir det för andra användare att använda den tjänsten). Detta ska medföra att det är lättare för sådana företag att inte gå med vinst i vissa länder, vilket enligt Kommissionen riskerar att urholka skattebasen i flera EU-länder. OECD har sedan en tid arbetat med att utarbeta nya, internationella principer, för beskattning av den digitala ekonomin men Kommissionen menar att en internationell lösning kan ta tid. Därför väljer Kommissionen att föreslå en temporär lösning inom EU som ska gälla tills en internationell lösning är funnen. Risken, menar man, är att ett flertal medlemsstater känner sig så pass pressade att introducera egna regler för att beskatta digitala tjänster, vilket skulle leda till en fragmentering av EU:s inre marknad. Punktskatten träffar dock endast företag som har en hög omsättning.

Kollegiet har yttrat sig över Kommissionens två förslag, med fokus på hur de kan tänkas påverka handeln på EU:s inre marknad. Kollegiet har i ett flertal utredningar visat på vikten av digitala lösningar och digitala plattformar för att skapa mervärde och främja handel på EU:s inre marknad. Om syftet är att främja EU:s digitala inre marknad är det särskilt olyckligt att introducera en punktskatt på ett företags intäkter, eftersom stora intäkter inte alls behöver innebära stor vinst. Faktum är att många digitala företag har just stora intäkter men ändå går med förlust. Det finns även en risk att innovativa, nystartade företag hindras i sin utveckling på grund av förslaget. Kollegiet ställer sig dessutom frågande till om det är rimligt att ha andra principer för beskattning av ”digitala” företag än de som gäller för ”traditionella” företag.

Till Kommerskollegiums yttrande

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies