Vägledning för myndigheter

Europeiska kommissionen har tagit fram vägledande dokument om tillämpningen av varuförordningen. Syftet med vägledningarna är att klargöra tillämpningen av varuförordningen på olika sakområden.

I en vägledning förtydligar kommissionen begreppet ”lagligen saluförd”. Där finns även en beskrivning av vad som gäller i de EFTA-stater som är fördragsslutande parter till avtalet om Europeiska samarbetsområdet (EES); Island, Liechtenstein och Norge.

Vägledningarna är under utveckling och kommer att uppdateras för att ta hänsyn till medlemsstaters, behöriga myndigheters och företags erfarenheter och information. Observera att dokumenten inte är rättsligt bindande och inte nödvändigtvis återspeglar kommissionens eller Kommerskollegiums åsikter och ståndpunkter. Du hittar vägledningarna till höger under rubriken "Relaterat".

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies