Nya krav på tjänsteverksamhet ska anmälas

Enligt tjänstedirektivet ska medlemsstaterna anmäla nya krav, eller ändringar av befintliga krav, på tjänsteverksamhet till Europeiska kommissionen. Det handlar om krav på tillträde till, eller utövande av, tjänsteverksamhet. Sådana krav kan finnas i alla typer av författningar, till exempel lagar, förordningar, föreskrifter eller allmänna råd med bindande verkan.

Av 2 § förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden framgår att kraven ska anmälas till Kommerskollegium, som även hjälper till med att tolka huruvida ett krav är anmälningspliktigt eller inte.

Medlemsstaterna ska anmäla föreskrifter i Internal Market Information System (IMI). Kommerskollegium vidarebefordrar sedan anmälningarna till kommissionen och övriga medlemsländer. Den myndighet som anmält exempelvis en föreskrift behöver inte avvakta en eventuell reaktion från kommissionen innan föreskriften antas.

Kommerskollegiums bedömning avseende skyddsintressen

Enligt tjänstedirektivet får endast krav som ska skydda allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa eller miljön ställas på utländska tjänsteleverantörer. Kommerskollegiums bedömning är dock att EU:s regler även bör tolkas som att andra skyddsintressen är tillåtna, såsom djurskydd eller skyddet för konsumenter, så länge dessa är proportionerliga (se länk till höger).

Anmälningsprocedurer på varuområdet

På likande sätt som för tjänster finns anmälningsprocedurer på varuområdet, både inom och utanför EU.

Läs mer om myndigheternas rutiner enligt EU:s anmälningsdirektiv

Läs mer om myndigheternas rutiner enligt Världshandelsorganisationens TBT-avtal

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies