Svenska myndigheter påverkas av tjänstedirektivet

Nästan alla svenska myndigheter påverkas av tjänstedirektivet på flera sätt. Myndigheternas regler för tjänsteverksamhet måste stämma överens med tjänstedirektivet. Rutiner för hur myndigheterna handlägger ansökningar och utövar tillsyn påverkas av tjänstedirektivet. Tjänstedirektivet underlättar också för myndigheterna att kommunicera med myndigheter i andra länder.

Regelinventering

Alla myndigheter måste se till att dess regler följer tjänstedirektivet. För att ta reda på det ska myndigheten granska sina regler i tre steg. För det första får reglerna inte behandla företag från andra EU-länder på ett sämre sätt än svenska företag (icke-diskriminering). För det andra måste myndigheten kunna motivera kraven i reglerna med tvingande hänsyn till allmänintresset, som till exempel allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa eller miljöskydd (nödvändighet). Slutligen måste myndigheten ta ställning till om det skulle gå lika bra att använda andra, mindre betungade regler för en viss verksamhet. I dessa fall ska detta mindre betungande krav användas (proportionalitet).

Anmäla nya krav på tjänsteverksamhet

Om myndigheten antar en ny regel som kan påverka den fria rörligheten för tjänster ska myndigheten anmäla denna. Anmälan skickas via Internal Market Information System (IMI) till Kommerskollegium som sedan vidarebefordrar den till Europeiska kommissionen. Läs mer om anmälan.

Svenska myndigheter kan lättare kommunicera med utländska myndigheter

En myndighet som har tillsynsansvar över en viss tjänsteverksamhet är ibland skyldig att samarbeta med myndigheter i andra EU-länder. Sådan skyldighet kan myndigheten ha när den behöver kontrollera ett tjänsteföretag från ett annat EU-land. För att kunna hitta rätt myndighet i det andra EU-landet och kunna kommunicera med denna, ska myndigheterna använda det webbaserade systemet Internal Market Information System, IMI.

Myndigheternas medverkan i kontaktpunkten

Kontaktpunkten för tjänster är en webbplats där tjänsteföretag kan hitta information om svenska regler för tjänsteverksamhet och hitta ansökningsblanketter för olika tillstånd. I dagsläget är ett 40-tal myndigheter anslutna, såväl centrala myndigheter, kommuner som länsstyrelser. De myndigheter som har regler som påverkar tjänsteverksamhet ska ansluta sig till kontaktpunkten. Läs mer om kontaktpunkten för tjänster

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies