Forum för Tekniska Regler

Kommerskollegium har en central roll i såväl arbetet för en väl fungerande inre marknad som i arbetet med att förhindra tekniska handelshinder mellan EU och tredje land. Vi är kontaktpunkt för Världhandelsorganisationens (WTO) avtal om tekniska handelshinder och deltar i internationellt standardiserings- och regelsamarbete med syfte att begränsa förekomsten av icke-tariffära handelshinder.

Tekniska regler diskuteras regelbundet i särskilt forum

För att utbyta information och samla in synpunkter inom detta område träffar Kommerskollegium andra berörda intressenter i Forum för tekniska regler. I forumet informerar och samråder vi om utvecklingen i EU och globalt i det som gäller tekniska regler, det vill säga tekniska föreskrifter, standarder och procedurer för bedömning av överensstämmelse.

Standarder med koppling till harmoniserad europeisk lagstiftning, utvecklingen av den europeiska standardiseringsprocessen, standardiseringens nationella, europiska och internationella organisation och arbetssätt liksom enskilda handelshinder, är ofta föremål för diskussion under mötena.

Forum för tekniska regler möts tre gånger per år på Kommerskollegium. Representanter från Utrikesdepartementet, myndigheter, branschorganisationer, de svenska standardiseringsorganisationerna, intresseorganisationer samt ett antal företag ingår i forumet.

Vill ditt företag eller din myndighet delta i Forum för tekniska regler, kontakta någon av oss!

Sara Emanuelsson
08–690 49 74
sara.ema...@kommers.se

Anders Karlsson
08–690 48 33
anders.k...@kommers.se

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies