Anmälan av tekniska föreskrifter

När svenska myndigheter föreslår nya tekniska föreskrifter eller e-tjänsteregler, eller ändrar i befintliga föreskrifter, ska Kommerskollegium informeras om detta. Det framgår av 6§ förordning (1994:2029) om tekniska regler och Kommerskollegiums verkställighetsföreskrifter KFS 2008:1. 

Även regeringen kan ge Kommerskollegium i uppdrag att anmäla författningsförslag som innehåller tekniska föreskrifter. Kommerskollegium anmäler därefter förslagen till Europeiska kommissionen.

Blankett för anmälan

Använd blanketten Anmälan av tekniska föreskrifter när din myndighet ska skicka in en anmälan. Där finns också information om vilka uppgifter som ska skickas med. Läs mer om detta i Kommerskollegiums vägledning.

Alla tekniska föreskrifter ska normalt anmälas

Alla regleringsförslag som innehåller tekniska föreskrifter eller regler för e-tjänster ska normalt anmälas, även om de inte påverkar handeln. Skälet till detta är att Europeiska kommissionen och medlemsländerna ska ha möjlighet att granska förslagen och ta ställning till om de anser att förslagen kan skapa otillåtna handelshinder.

Inget beslut innan anmälningsproceduren är klar

Myndigheten får inte besluta om att låta den föreslagna föreskriften träda i kraft innan anmälningsproceduren är avslutad. Den tekniska föreskriften får träda i kraft först efter det att myndigheten har försäkrat sig om att anmälningsförfarandet är avslutat. Detta tar normalt 3-6 månader. Myndigheten ska vända sig till Kommerskollegium för att få besked om anmälningsförfarandet är avslutat. Därefter ska myndigheten skicka en elektronisk kopia av den antagna föreskriften till Kommerskollegium, som vidarebefordrar den till Europeiska kommissionen.

Vägledning för att anmäla regler som omfattas av flera EU-rättsakter

Europeiska kommissionen har tagit fram en vägledning för myndigheter som utöver anmälningsdirektivet också omfattas av anmälningsskyldigheter enligt annan EU-lagstiftning. Vägledningen visar när och hur nationella myndigheter kan förenkla sin anmälningsprocedur till Europeiska kommissionen genom att använda ett enda förfarande för de förslag som omfattas av flera rättsakter. Vägledningen finner du i högerspalten.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies