Anmäla svenska tekniska föreskrifter

När svenska myndigheter föreslår nya tekniska föreskrifter eller e-tjänsteregler, eller ändrar i befintliga föreskrifter, ska de informera Kommerskollegium, enligt förordning (1994:2029) om tekniska regler och Kommerskollegiums verkställighetsföreskrifter KFS 2008:1. Skyldigheten att informera Kommerskollegium om förslag till nya tekniska föreskrifter återfinns i förordningens 6 §.

Även regeringen kan ge Kommerskollegium ett uppdrag att anmäla författningsförslag som innehåller tekniska föreskrifter. Kommerskollegium anmäler därefter förslagen till Europeiska kommissionen.

Alla tekniska föreskrifter ska normalt anmälas

Alla regleringsförslag som innnehåller tekniska föreskrifter eller e-tjänsteregler ska normalt anmälas, även om de inte påverkar handeln. Skälet till detta är att EU-kommissionen och medlemsländerna ska ha möjlighet att granska förslagen och ta ställning till om de anser att förslagen kan skapa omotiverade handelshinder.

Blankett för anmälan

Använd blanketten Anmälan av tekniska föreskrifter när din myndighet ska skicka in en anmälan. Där får du också vägledning för vilken information som ska skickas med.

Inget beslut innan anmälningsproceduren är klar

Myndigheten får inte besluta om att låta föreskriften träda i kraft innan anmälningsproceduren är avslutad. Myndigheten kan besluta om att låta den föreslagna tekniska föreskriften träda i kraft först efter det att myndigheten har försäkrat sig om att anmälningsförfarandet är avslutad. Detta tar normalt 3-6 månader och myndigheten ska vända sig till Kommerskollegium för att få besked om anmälningsförfarandet är avslutat. Därefter ska myndigheten skicka en elektronisk kopia av den antagna föreskriften till Kommerskollegium, som vidarebefordrar den till kommissionen.

Vägledning för att anmäla regler som omfattas av flera EU-rättsakter

Kommissionen har tagit fram en vägledning för myndigheter som utöver anmälningsdirektivet också omfattas av anmälningsskyldigheter enligt annan EU-lagstiftning. Vägledningen visar när och hur nationella myndigheter kan förenkla sin anmälningsprocedur till kommissionen genom att använda ett enda förfarande för de förslag som omfattas av flera rättsakter. Vägledningen finner du i högerspalten.

Utanför EU

Kommerskollegium anmäler även myndighetsförslag till Världshandelsorganisationen (WTO), enligt förordning (1994:2029) om tekniska regler. Anmälan till WTO följer i huvudsak samma procedur som anmälan enligt anmälningsdirektivet.

Läs mer om TBT-avtalet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies