Offentlig upphandling i IMI

När en myndighet upphandlar varor och tjänster, inklusive byggentreprenader, kan den behöva undersöka en leverantör eller dokumentation som en leverantör har lämnat in i anslutning till anbudet. Om leverantören är etablerad i en annan medlemsstat än Sverige går det att ställa frågor om leverantören och dokumentationen till relevant myndighet i medlemsstaten genom IMI.

Det går att ställa frågor inom följande områden:

  • Tekniska specifikationer (nationella standarder, märkning o dyl.)
  • Grunder för uteslutande
  • Urvalskriterier
  • Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument
  • Kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder
  • Den officiella listan med leverantörer och certifieringsorgan
  • Onormalt låga anbud

Inom varje område finns ett formulär med fördefinierade frågor som skickas genom systemet till relevant myndighet i den andra medlemsstaten. Man kan till exempel be en myndighet att bekräfta att ett certifikat eller en provrapport har utfärdats av ett nationellt organ som bedömer överensstämmelse, om leverantören har betalat skatt och arbetsgivaravgifter eller om leverantören tidigare har levererat till en specifik myndighet. Detta innebär också att svenska myndigheter kan få förfrågningar av detta slag som de ska besvara genom systemet.

Myndigheter som önskar ställa frågor genom IMI behöver registrera sig i systemet. Skicka en begäran om registrering till Kommerskollegium: im...@kommers.se.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies