lena_carina_imi_445_218.jpg

Informationssystemet för den inre marknaden - IMI

Internal Market Information System, IMI, är en webb-baserad tjänst som EU/EES-ländernas myndigheter ska använda för att utbyta information vid tillämpning av vissa rättsakter. IMI är tänkt att övervinna hinder som skillnader i förvaltnings- och arbetskultur, olika språk och det faktum att man inte alltid vet vem man ska vända sig till i andra medlemsländer. Kommerskollegium är nationell samordnare för IMI i Sverige.

IMI används för att underlätta gränsöverskridande administrativt samarbete enligt följande rättsakter:

Via IMI kan en svensk myndighet:

  • hitta behöriga myndigheter i andra EU/EES-länder,
  • ställa frågor och få svar inom fastställda tidsgränser,
  • fråga och få svar på svenska, IMI översätter automatiskt,
  • anmäla krav på tjänsteverksamhet enligt tjänstedirektivet.

IMI har sin rättsliga grund i EU-förordning 1024/2012. Förordningen har löst en viktig fråga för systemet, nämligen hanteringen av personuppgifter. Personuppgifter är sekretesskyddade, det vill säga de får inte lämnas ut till någon som inte är ansluten till systemet. Förordningen tydliggör vidare funktioner och ansvar för IMI-samordnare, behöriga myndigheter och kommissionen.

Myndighetssamarbetet i IMI utökas kontinuerligt att omfatta fler rättsakter än idag. På IMI:s webbplats kan du ta reda på vilka områden som IMI omfattar idag och vad som kommer att läggas till i framtiden.

Kommerskollegiums roll

I egenskap av nationell samordnare genomför Kommerskollegium utbildnings- och informationsinsatser riktade till behöriga myndigheter som använder IMI. Det är även Kommerskollegium som registrerar behöriga myndigheter i IMI-systemet och övervakar att frågor som ställs från både svenska myndigheter och myndigheter i andra medlemsländer blir besvarade i tid.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies