Inremarknadsguider för myndigheter och kommuner

Medlemskapet i Europeiska unionen innebär bland annat att Sverige ska följa de rättsregler som gäller för den inre marknaden. Kommerskollegium har regeringens uppdrag att bidra till att kunskapen om den inre marknaden stärks hos svenska myndigheter.

Inremarknadsguider för myndigheter och kommuner

Kommerskollegium har tagit fram två guider för tillämpning av EU-rätten för den inre marknaden - en för myndigheter och en för kommuner. Där finns kortfattad information om grundläggande rättsprinciper, rättspraxis samt viktigare bestämmelser i EU-fördraget. Guiderna tar upp Sveriges skyldigheter samt myndigheternas och kommunernas ansvar. Myndigheter och kommuner ska alltså ta hänsyn inte bara till nationella regler, utan också till EU-rätten. Detta kan innebära att svenska myndigheter och kommuner måste bortse från en svensk regel som strider mot EU-rätten.

Alla myndighets- och kommunåtgärder kan beröras av EU-rätten och därför finns en checklista i guiderna med de grundläggande frågor som bör ställas vid en EU-rättslig prövning. Sektorsspecifika regler i EU-förordningar och EU-direktiv behandlas endast undantagsvis.

Det är vår förhoppning att dessa guider ska komma till nytta i utvecklingen av myndigheternas och kommunernas tillämpning av EU-rätten.

Myndigheter och kommuner är välkomna med frågor om EU-rätten till Kommerskollegiums helpdesk. Den är tillgänglig på telefon 08-690 49 80 eller genom e-post till euhel...@kommers.se

Ladda ner eller beställ tryckta exemplar av Inremarknadsguide för myndigheter

Ladda ner eller betäll tryckta exemplar av Inremarknadsguide för kommuner

Publikationer

Inremarknadsguide för myndigheter

 

 


Inremarknadsguide för kommuner

 

 


EU-rättstestet

Ta reda på om en åtgärd är förenlig med EU-rätten, gör 
EU-rättstestet som du också hittar i de båda inremarknadsguiderna.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies