Krav på dataflöden ska anmälas enligt dataflödesförordningen

När regering, myndigheter och kommuner tar fram nya datalokaliseringskrav, eller ändringar i befintliga krav, ska de anmälas till EU-kommissionen. Ett datalokaliseringskrav reglerar i vilket land data ska lagras. Förfarandet regleras i EU:s dataflödesförordning (2018/1807).

Anmälan ska göras på samma sätt som för tekniska regler (direktiv 2015/1535). Det innebär att kraven skickas till Kommerskollegium, som analyserar kraven och samordnar anmälningarna i Sverige.

Läs mer om anmälningsproceduren (Kommerskollegiums webbplats)

Nya och förändrade datalokaliseringskrav ska även meddelas till Tillväxtverket som publicerar informationen på verksamt.se, en webbplats som vänder sig till företag.

Kontaktpunkt

Kommerskollegium är svensk kontaktpunkt för dataflödesförordningen. Vi tar emot och vidareförmedlar begäran om tillgång till data från utländska myndigheter till ansvarig myndighet i Sverige.

Vi kommer att bevaka arbetet med och informera om uppförandekoder på EU-nivå för dataportering mellan olika molntjänster.

Bakgrund

EU:s dataflödesförordning (2018/1807) började gälla den 28 maj 2019. Förordningen syftar till att underlätta den fria rörligheten för icke-personlig data inom EU. De nya reglerna innebär ett förbud mot nationella datalokaliseringskrav, med undantag för krav som är motiverade av allmän säkerhet.

Mer information

EU-kommissionens vägledningsdokument: Gränsdragning mellan persondata (gdpr) och icke-personlig data

Kontakt

ds...@kommers.se

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies