Ärende: Resebyrå fick problem i Irland

Solvit Sverige mottog en anmälan från ett svenskt resebyråföretag, som i Irland ville marknadsföra sina tjänster som researrangör av golfresor till Sverige. Företaget uppfyllde alla krav i Sverige för att tillhandahålla dessa tjänster då företagets resor omfattas av resegarantin som beslutas av Kammarkollegiet.

Enligt de irländska reglerna för researrangörer krävdes dock:

• en irländsk licens vid bedrivandet av verksamheten,

• en kapitalisering av bolaget med minimun 25000 €, och

• deponering av ett belopp motsvarande 4 % av den förutsedda omsättningen under licensens giltighetstid.

Solvit Sverige ansåg att kraven kunde stå i strid EU-rätten och principen om ömsesidigt erkännande. Enligt Solvit Irland var de irländska kraven nödvändiga för att tillgodose konsumentintresset. De irländska myndigheterna var dock inte villiga att ömsesidigt erkänna den svenska resegarantin som likvärdig med de irländska kraven. Solvit Irland meddelade att arbetet med genomförandet av de EU rättsakter som reglerar denna typ av situationer inte var färdigt i Irland. Solvit Irland avsåg att se över de aktuella reglerna för att se om några ändringar behöver göras.

Ärendet avslutades som olöst, men följdes upp av Europeiska kommissionen. Den svenska researrangören som anmälde ärendet till Solvit Sverige skickade ett formellt klagomål till kommissionen med Solvit Sveriges rättsliga analys som grund. Dessutom har regeringen informerats om ärendet för att om möjligt kunna diskutera frågan bilateralt med Irland.

Dokument

Årsrapport: Solvit Sverige 2014

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies