Att fundera på inför brexit

Handlar ditt företag med Storbritannien? Gör en riskanalys inför brexit! Här listas ett antal frågor som är bra att ta med i arbetet. 

Under Kommerskollegiums arbete med att utreda brexit har våra utredare identifierat ett antal saker som kommer att förändras efter brexit, som det är viktigt för företagen att tänka på. Vi ger inga svar, men bidrar med relevanta frågor att fundera på och vill på så sätt dela med oss av vår kunskap. Listan kommer att kompletteras allteftersom ytterligare frågor och problem uppmärksammas.

Handelsprocedurer efter brexit 

 1. Vilken handel har företaget med Storbritannien? Utförsel från EU, eller införsel från Storbritannien? Det vill säga, säljer ni till eller köper ni från Storbritannien? Reglerna kommer att ändras för handel i båda riktningarna.

 2. Handlar företaget redan idag med länder utanför EU? Om inte, kontakta  Tullverket för att ta reda på vad som krävs för att handla med tredje land. Mer information: 
 3. Brexit – att handla med länder utanför EU – Tullverket
  Exportguiden – Business Sweden
  Tullguide för företag (på engelska) - EU-kommissionen

 4. Om företaget idag bara handlar inom EU, skaffa tullkompetens. Oavsett den framtida relationen mellan Storbritannien och EU så kommer företaget bli tvunget att följa en rad nya regler och lära sig administrera dem. Fundera över om tullhanteringen ska skötas av företaget eller om det är lämpligare att anlita ombud. Räkna med ökade kostnader för administration.

 5. När behöver eventuella tulltillstånd sökas för att vara klara i tid till ett utträde? Kontakta Tullverket för att få information. Brexit kommer att innebära ökad arbetsbörda för myndigheterna, så tänk på att vara ute i god tid.

 6. Vissa varor kan komma att beläggas med tull efter brexit. Vilka tullsatser gäller för ert företags varor om de blir tullpliktiga? Det kan även uppkomma andra avgifter i samband med handeln än tullar. Kontakta Tullverket och andra berörda myndigheter beroende på vara för att ta reda på vad som gäller vid import till EU. Kontakta eventuella samarbetspartners i Storbritannien för att ta reda på vad som förväntas gälla i Storbritannien vid import och export.

 7. Bearbetas varorna i Storbritannien/EU och vill företaget få tullnedsättning vid återimporten/återexporten? Då kan företaget behöva ansöka om tillstånd hos Tullverket.

 8. Är leverantörerna/underleverantörerna certifierade godkända ekonomiska aktörer, Authorized Economic Operator (AEO), som kan medge förenklad tullhantering?

 9. Kommer varorna från tredje land och anländer till hamn, flygplats eller gränsövergång i EU för att sedan distribueras vidare till Storbritannien? Då kan du slippa betala eventuella avgifter både vid import till EU och till Storbritannien under förutsättning att de transiteras eller läggs på tullager vid ankomst till EU.

  Mer information:
 10. Transitera varor – Tullverket
  Tullagerförfarandet – Tullverket

 11. Krävs det tillstånd/certifikat för import till/export från EU av företagets varor? Det kan gälla exempelvis livsmedel, jordbruksprodukter, läkemedel och krigsmateriel, produkter som idag handlas fritt inom EU men som efter Storbritanniens utträde i flera fall lär behöva tillstånd. Ta höjd för att tillstånd tar tid att få och kan medföra vissa utgifter. Kontakta behörig myndighet för mer information om just din vara. Du kan läsa mer här:

 12. EU-kommissionens brexitinformation

 13. Brexit kan komma att innebära förändrade förutsättningar för betalning av moms och punktskatter. Kontrollera i vilken mån regelverken för momsredovisning/betalning skiljer sig vid handel inom EU och med tredje land. Kontakta Skatteverket för att ta reda på vad som gäller.

 14. Tullbefrielse eller tullnedsättning med stöd av frihandelsavtal


 15. Tar företaget in insatsvaror från Storbritannien för att ingå i produktion av varor som sedan säljs tullfritt/med nedsatt tull till ett land som EU har frihandelsavtal med? Det kan då innebära att varan efter brexit inte uppfyller kraven för EU-ursprung och därmed inte kan få tullfrihet eller tullnedsättning vid exporten. Företaget behöver beakta denna risk och fundera över lämplig åtgärd. Se mer här: 

 16. EU:s frihandelsavtal som tillämpas – Kommerskollegium

 17. Kommer varorna från ett land som EU har frihandelsavtal med? Importeras varorna idag till Storbritannien för vidare distribution inom EU? Kontrollera då om direkttransportregeln gäller i avtalet med landet som varorna har ursprung i. Direkttransportregeln säger att en vara måste gå direkt från avsändarland till slutdestination utan att försändelsen splittras på vägen, annars förlorar varorna sin ursprungsstatus och därmed möjligheten att få tullbefrielse eller tullnedsättning vid import till EU. För mer information, kontakta Kommerskollegium eller Business Sweden. Information finns också här:

  Ursprungsregler – ITC-rules of origine facilitator (databas med ursprungsregler i frihandelsavtal)

 18. Importerar ert företag varor till Storbritannien från länder som EU har frihandelsavtal med, och som därefter säljs i Storbritannien? Det är fallet för en stor del av detaljhandeln. I så fall kan det bli nya eller högre tullar för vissa varor om Storbritannien inte kommer att fortsätta att omfattas alla EU:s frihandelsavtal, vilket i dagsläget är oklart.

 19. Transport/logistikfrågor


 20. Hur transporteras varorna till/från Storbritannien? Hur väl förberedd är ditt företags transportör för att kunna minimera riskerna för störningar i godsflödet? Har de alternativa transportvägar? Är transportören Authorised Economic Operator (AEO) som kan innebära smidigare och snabbare hantering?

 21. På vilka orter sker införseln/utförseln idag?  Om fysisk kontroll krävs vid import/export av företagets varor, var beredd på tidsmässiga fördröjningar. Vid behov, börja undersöka alternativa transportvägar.

 22. Om era varor är restriktionsvaror, kan man föra in/ut tredjelandsvaror via dessa orter?

 23. Varor med importrestriktioner – Tullverket

  Kontakta den myndighet som är ansvarig för import för särskilda varor (Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen, Läkemedelsverket, etc. beroende på vara).

 24. Är företagets varor tidskritiska, exempelvis lättförstörbara varor eller insatsvaror som ska monteras in i andra produkter för snabb vidareleverans? Risken för förseningar i handeln mellan EU och Storbritannien är stor. Fundera över hur eventuella fördröjningar i godsflödet ska hanteras. Hur stora fördröjningar klarar företaget av utan att verksamheten påverkas negativt? Behövs utökad lagerhållning för att säkra tillgången? Finns det andra leverantörer inom EU som kan ersätta en nuvarande samarbetspartner i Storbritannien för större tillförlitlighet?

 25. Hur väl förberedda är dina leverantörer/underleverantörer i EU respektive Storbritannien? Vilka åtgärder har de vidtagit för att minimera riskerna för störningar i flödet? Ta reda på om de planerar/har gjort nödvändiga förberedelser för att kunna hantera brexit. Om inte, uppmana dem att göra det.

 26. Hur priskänsliga är era varor? Den sammantagna effekten av ny administration och eventuella tullar samt lagringskostander m.m. kan öka företagets transaktionskostnader påtagligt. Ta reda på vilka kostnader som kan tillkomma gällande företagets affärer med Storbritannien efter brexit. Fundera över hur kostnadsökningar ska hanteras.

 27. Använder ditt företag träpallar eller annat träemballage för transport av varor till eller från Storbritannien? Om Storbritannien räknas som tredjeland efter brexit så kommer det att krävas att träemballaget är behandlat och märkt enligt den internationella standarden ISPM 15.

  Jordbruksverkets webbplats

 28. Produktregler för varor


 29. Produktregelverken för handel inom EU och mellan EU och världen utanför (tredje land) skiljer sig ibland åt. För det fall Storbritannien blir ett tredje land blir de företag som du har sålt till i Storbritannien importörer, istället för som tidigare distributörer. På samma sätt blir du som importerar från Storbritannien ansvarig för att de svenska kraven och kraven inom EU uppfylls. Vet du vilka krav dina tidigare distributörer i Storbritannien behöver uppfylla i Storbritannien? Vet du vilka produktregler som ska uppfyllas vid import från Storbritannien (och andra länder utanför EU)?
 30. Mer om produktregler för varor:
  Från distributör till importör – förändrat produktansvar
  Om "responsible persons" och "importers" – EU-kommissionen

 31. Ditt företag kan kanske, efter Storbritanniens EU-utträde, inte fortsätta sätta varor på den brittiska marknaden på samma sätt som hittills. I och med ansvaret som importör kommer också krav på dokumentation om hur krav på produkterna uppfylls. Vilken ny dokumentation kan du komma att behöva? Du kan behöva ta höjd för oväntade byråkratiska problem. Det kan komma att krävas ny kompetens i ditt företag för att lösa detta. Mer om vad olika typer av ansvar innebär:

 32. EU-kommissionens blå guide för tillämpning av produktregler

 33. Är produktreglerna för din vara harmoniserade i EU idag (ofta men inte alltid är detta produkter som ska CE-märkas m.m.)? Vid ett framtida avtal mellan EU och Storbritannien kan det i så fall betyda att de kan fortsätta handlas som idag, det finns dock inga garantier för att din produkt omfattas, eller omfattas i sin helhet. En produkt kan också omfattas av flera olika sorters harmoniserade regler varav inte alla nödvändigtvis finns i ett framtida avtal mellan EU och Storbritannien Men utan ett sådant avtal finns inga garantier för att varan får fortsatta säljas.

 34. Är din vara nationellt reglerad i EU:s medlemsstater? Varor som säljs i Storbritannien kommer inte längre automatiskt ömsesidigt erkännas av myndigheterna i EU:s medlemsstater. Det samma gäller åt andra hållet. Det kan betyda att en vara som säljs idag efter EU-utträdet inte längre får säljas. Och även om den får säljas kommer det inte finnas någon garanti för att det fortsätter vara så.

 35. Även om varan får fortsätta säljas enligt punkterna ovan så kan det tillkomma nya produktkrav och regleringar som företaget måste känna till och anpassa produkten till. Ta höjd för ett visst behov av produktanpassning för den brittiska marknaden

 36. För du in CE-märkta varor från Storbritannien till Sverige? Tänk då på att varor inte kan CE-märkas av någon utanför EU, EES och Turkiet. Det är importören eller tillverkaren inom EU som ska CE-märka varor. När Storbritannien står utanför EU kan du bli importör och därmed ansvarig för CE-märkningen. 
 37. Läs mer här:

  Konsekvenser för EU-reglerna om industriprodukter
   EU-kommissionen

  Konsekvenser för pyroteknikprodukter – EU-kommissionen

  Konsekvenser för explosiva varor för civil användning
   EU-kommissionen

  Tillämpning av EU:s produktregler – EU-kommissionen

 38. Hur länge kommer de underlag som du använder för CE-märkning (från anmälda organ i Storbritannien) vara giltiga för att du ska kunna CE-märka? Du kan läsa mer här:
  Konsekvenser för EU-reglerna om industriprodukter EU-kommissionen

 39. Handlar ditt företag med medicintekniska produkter?
  Tillverkare av medicintekniska produkter, importörer och distributörer, kan påverkas av brexit med ändrade förutsättningar för så kallade auktoriserade representanter och anmälda organ.
  Information från Läkemedelsverket

 40. Importerar du fordon från tillverkare utanför EU eller som är typgodkända i Storbritannien? Brexit kan komma att påverka vilka fordon som du kan sälja inom Sverige och EU.
  Typgodkännande av motorfordon – EU-kommissionen

 41. Hälsoskyddsområdet


  Livsmedel, foder, levande djur eller djurprodukter, animaliska biprodukter, avelsmaterial, växter eller växtprodukter, trä eller trävaror

 42. Om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal kommer Storbritannien att räknas som ett land utanför EU (tredje land). Det innebär att om du efter detta datum importerar livsmedel, foder, levande djur eller djurprodukter, animaliska biprodukter, avelsmaterial, växter eller växtprodukter, trä eller trävaror från Storbritannien måste följa de regler som gäller för länder utanför EU. Gå till vår sida Handel som omfattas av regler för hälsoskydd

 43. Övergripande om andra områden


  Dataöverföring


 44. Överför du information i digital form (data) mellan ditt företag i Sverige och antingen inom er koncern eller till och från annan part i Storbritannien?  Det är i dagsläget osäkert vilka regler som kommer att gälla efter brexit, speciellt kring möjligheten att skicka s.k. personlig data. Hur påverkar eventuella förändringar ditt företags verksamhet?

 45. Om du använder tredjepartslösning, t.ex. molnleverantör, i Storbritannien, är de anpassade till eventuella hinder för överföringar efter brexit?

 46. Offentlig upphandling


 47. Brukar ditt företag lämna anbud i offentliga upphandlingar i Storbritannien? Det är i dagsläget osäkert vilka regler som kommer att gälla beträffande offentlig upphandling efter brexit och om företag i EU kommer att få lämna anbud och i så fall på vilka villkor. Hur påverkar eventuella förändringar ditt företags verksamhet?

 48. Intellektuella äganderätter


 49. Har ditt företag varumärken som skyddas i Storbritannien idag? Skyddet för EU-varumärken kan komma att försvinna och skyddet för brittiska registrerade varumärken kan komma att ändras efter Storbritanniens utträde ur EU.

 50. E-handel (handel till privatpersoner)


 51. Säljer företaget varor eller tjänster till  privata kunder i Storbritannien via e-handelslösningar? Idag kan det ske på samma villkor som om man sålde till konsumenter i Sverige, baserat på bland annat samma konsumenträtt i hela EU. Reglerna kan komma att ändras efter brexit bl.a. då du inte längre kan basera din handel utifrån de regler som gäller i Sverige (den s.k. ursprungslandsprincipen). Ta höjd för rättsliga oklarheter.

 52. Det kan uppstå oklarheter kring vad som gäller vid eventuell tvist mellan dig och kund i Storbritannien. Vilka regler ska gälla och var kan talan väckas? Om s.k. alternativa tvistlösningsmekanismer är tillgängliga är också osäkert.

 53. Logistiska problem som kan uppstå? Läs gärna punkterna som rör varor och handelsprocedurer.

 54. Avtalsfrågor


 55. Hur ser ingångna avtal ut med brittiska samarbetspartners? Behöver befintliga avtal förhandlas om på grund av förändrade omständigheter? Och hur ska den osäkerhet det innebär att inte veta om det blir ett frihandelsavtal eller någon liknande lösning, som kanske innebär tull under en period, hanteras avtalsmässigt?

 56. Tjänstehandel


 57. Säljer du tjänster till Storbritannien från Sverige? Det är osäkert vilka regler som kommer att gälla för att få fortsätta med det framöver. Det kan uppstå krav på tillstånd, nya tillståndsförfaranden, avgifter och andra administrativa hinder efter brexit. Ömsesidigt erkännande, att tjänster tillåtna i Sverige automatiskt är tillåtna under samma villkor i Storbritannien, kommer inte längre gälla och kan framöver påverka möjligheten att leverera tjänster. Förbered företaget på att det inte med säkerhet förblir ”business as usual”.

 58. Etablering av företag eller kontor


 59. Tänker ni etablera er i Storbritannien efter brexit? Oavsett om det gäller bygga en fabrik eller skapa ett säljkontor så kan brexit leda till ändrade förhållanden och ett mer osäkert läge. Det kan uppstå nya krav på tillstånd och tillståndsförfaranden liksom nya avgifter och nya restriktioner var och under vilka villkor ni kan etablera er. Ömsesidigt erkännande, att tillstånd i Sverige automatiskt ger tillstånd i Storbritannien, kommer inte längre gälla.

 60. Förflyttning av personal


 61. Har du personal i Storbritannien eller brittisk personal i Sverige?  Det är osäkert vilka regler som kommer att gälla för godkännande av akademisk kompetens eller yrkesmässiga kvalifikationer. Osäkerheten gäller även giltighet av redan erhållna erkännanden. Hur påverkar eventuella förändringar ditt företags verksamhet?

 62. Skickar ditt företag personal till Storbritannien på affärsresor? Eller har ni personal stationerade där under längre perioder? Tar ni hit personal på tillfällig basis? Efter brexit kan det uppstå krav på visum, arbetstillstånd och andra liknande administrativa krav. Det kan leda till kostnader i pengar, tid och osäkerhet.

Mer information

Kommerskollegiums samlade brexitinformation

Hittills beslutade brittiska regler som gäller för import till Storbritannien vid ett utträde utan avtal finns samlade i Market Access Database (EU-kommissionen)

EU-kommissionen om förberedelser inför brexit

Storbritannien om förberedelser inför brexit

 

 


Mer info

Brexit

Allt om brexit

Kommerskollegiums portal om brexit.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies