EU:s standardiseringsmandat

Inom sakområdet EU:s standardiseringspolitik medverkar Kommerskollegium tillsammans med Utrikesdepartementet i de möten som hålls  i Standardiseringskommittén under förordning 1025/2012 om europeisk standardisering.

På dessa möten behandlas bland annat EU:s kommande standardiseringsmandat. Med mandat avses de uppdrag som Europeiska kommissionen lägger på europeiska standardiseringsorganen CEN, CENELEC och ETSI att ta fram harmoniserade Europastandarder. Mandaten avser inte enbart standardisering som sker med hänvisning till direktiv enligt nya metoden utan berör olika områden, exempelvis tjänster, allmänna produktsäkerhetsdirektivet och informationsteknologiområdet

Myndigheter och företag har möjlighet att med olika grad av engagemang påverka utformningen av europeiska standarder. Detta kan ske genom deltagande i europeiska kommittéer och arbetsgrupper, i svenska kommittéer eller genom att svara på remisser.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium är remissinstans för nya förslag till EU:s standardiseringsmandat. Mandatförslag remitteras från kommissionen inför kommittémöten men behandlas också genom skriftligt förfarande däremellan. Kommerskollegium inhämtar reaktioner från svenska intressenter och informerar Utrikesdepartementet om inkomna synpunkter.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies