EU:s standardiseringspolitik

För att komma till rätta med de tekniska handelshindren på den inre marknaden och främja den fria rörligheten för varor, antog EU 1985 den så kallade nya metoden för harmonisering av tekniska regler, där tillverkarnas ansvar och användningen av frivilliga standarder har en central roll. Om en produkt tillverkas enligt en harmoniserad standard innebär det ett antagande att den överensstämmer med direktivets krav.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegium arbetar sedan länge inom området EU:s reglerings- och standardiseringspolitik. Arbetet är fokuserat på att följa och ge bidrag till övergripande standardiseringspolitiska initiativ med bäring på handel och tekniska handelshinder. Utgångspunkten för arbetet är att förebygga och ta bort tekniska handelshinder.

Arbete med EU:s standardiseringspolitik aktualiseras i Kommerskollegiums arbetsprocesser på olika sätt, bland annat genom

1. EU:s standardiseringsmandat

2. Informationsutbyte och samarbete med andra medlemsstater och Europeiska kommissionen avseende gällande regelverk och praxis. Enligt marknadskontrollförordningen (2014:1039) ska Kommerskollegium ta emot information från de svenska marknadskontrollmyndigheterna om det finns anledning att invända mot en harmoniserad standard

3. Medverkan till nationell kunskapsspridning i samarbete med myndigheter, intresseorganisationer och näringsliv.

Kommerskollegium verkar också för att minska standarders handelshindrande effekter för utvecklingsländer och samordnar projekt för att främja utvecklingsländernas deltagande vid framtagandet av internationella standarder.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies