Single Market Act - reformer för tillväxt

Många EU-länder har inte bara kortsiktiga finansiella problem utan också svag konkurrenskraft, vilket leder till låg tillväxt. En del av lösningen på problemen finns i en bättre fungerande inre marknad. Single Market Act (SMA), eller på svenska Inremarknadsakten, är en samling förslag som alla syftar till att få fart på tillväxten i EU.

Utmaningar återstår för den fria rörligheten

Tjugo år efter den inre marknadens lansering har mycket hänt men det finns också många återstående problem. Arbetstagare flyttar sällan över gränserna. Och medan varuhandeln flyter relativt fritt återstår en mängd problem för tjänsteföretagens möjligheter att sälja till och köpa från andra EU-länder. På vissa nya områden har den tekniska utvecklingen dessutom gått så fort att det saknas enhetliga regler och bristen på regler kan också bli ett problem. Bland annat finns det ingen gemensam europeisk e-signatur, vilket försvårar gränsöverskridande verksamhet.

50 förslag för bättre fungerande inre marknad

Från en ursprunglig lista på 50 förslag för tillväxt, framvaskade efter konsultationer med intressenter i Europa, återfinns i Inremarknadsakten ett antal nyckelförslag som EU-kommissionen önskade skulle bli EU-lag innan 2012 års utgång. Riktigt så fort gick det emellertid inte, men vid slutet av 2014 var nästan alla förslag färdigförhandlade och antagna som lagstiftning. Efter det att förslagen blivit EU-lag ska de genomföras i medlemsländerna.

Alla förslag har det gemensamt att de syftar till att öka rörligheten över gränserna för varor, tjänster, personer och kapital, de så kallade fyra friheterna.

Inremarknadsakten är del av större tillväxtstrategi EU2020

Hela inremarknadsakten är del av EU2020, en större tillväxtstrategi för Europa, som syftar till ”smart, hållbar och inkluderande tillväxt”.

Ytterligare förslag för fri rörlighet

I oktober 2012 presenterades Single Market Act 2, där kommissionen identifierar ytterligare områden där man vill förbättra den inre marknaden genom olika förslag. Förslagen syftar till att utveckla fullt integrerade nätverk, främja gränsöverskridande rörlighet för personer och företag, främja den digitala ekonomin samt stärka socialt entreprenörskap, sammanhållning och konsumentförtroende. Förslagen har lagts fram av kommissionen och en del har också antagits. Förhandlingar pågår emellertid fortfarande rörande flera förslag.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies