Fri rörlighet också för EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein

Tillsammans med de 28 EU-länderna ingår Norge, Island och Liechtenstein i EU:s inre marknad. Dessa tre länder har ett handelsavtal med EU (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES) som gör att fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital också gäller dem – med vissa undantag.

EES-avtalet innebär smidigare handel, bland annat:

  • Det är sänkt tull eller tullfrihet för vissa varor.
  • Det oftast är samma krav på varor i EU- och EES-länderna.

Men i handeln mellan EU och EES-länderna gäller fortfarande:

  • Varor måste gå igenom tullformaliteter vid gränsen.
  • Varorna kan komma att kontrolleras av tullen vid gränsen.
  • För att kunna handlas tullfritt eller med sänkt tull måste importören kunna bevisa att varorna har sitt ursprung i EU eller EES-länderna.

Ingår i den inre marknaden men inte i EU:s tullområde

Norge, Island och Liechtenstein ingår i EU:s inre marknad och de har samma eller likartad lagstiftning som EU på många områden. Det gör att de flesta varor kan röra sig fritt på den inre marknaden. Det gäller till exempel livsmedel och jordbruksvaror, där det i princip inte sker någon kontroll vid gränsen mellan EU- och EES-länderna. 

Norge, Island och Liechtenstein ingår däremot inte i EU:s gemensamma tullområde – det gör bara EU-länderna. Inom EU:s tullområde har alla tullformaliteter och -kontroller mellan medlemsländerna tagits bort. När en vara har tullbehandlats i samband med import från ett land utanför EU, kan varan fritt säljas vidare inom EU utan krav på några tullformaliteter.

Produktkrav och ömsesidigt erkännande

Fri rörlighet kan gälla även om varorna inte har gemensamma regler och tekniska krav. De ska godkännas av EU- respektive EES-ländernas myndigheter enligt principen om ömsesidigt erkännande. Det förutsätter dock att varorna har sitt ursprung i EU- eller EES-länderna och att de ingår i EES-avtalet.

En del varor måste anpassas till de krav som mottagarlandet ställer. Det är sådana som är olika reglerade och som inte omfattas av EES-avtalet.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies