eu_flagga.jpg

EU:s inre marknad

Det första steget mot en inre marknad i EU togs redan 1958. Fördragets regler om den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och personer är centrala delar i den inre marknaden och nya rättsakter tillkommer och genomförs i medlemsländerna kontinuerligt. Vid sidan av det rättsliga arbetet samarbetar även medlemsstaterna för att på bästa sätt dra nytta av det gemensamma regelverket.

Varför en inre marknad?

Målet för den inre marknaden är att bidra till en god ekonomisk utveckling i Europa. Den inre marknaden leder till ökad konkurrens, stordriftsfördelar, lägre priser och ett utökat utbud. Läs mer

Historia

När Romfördraget trädde i kraft 1958 togs det första steget mot en inre marknad. Men det var först 1985, då kommissionen publicerade sin vitbok om förverkligandet av den inre marknaden, som arbetet verkligen tog fart.

De fyra friheterna

Mellan EU:s 28 medlemsländer ska varor, tjänster, personer och kapital kunna röra sig utan att hindras av tullar, avgifter, diskriminering eller nationella krav. 

Genomförande av EU:s lagstiftning

Direktiv som antas enligt EU-fördraget ska genomföras av medlemsstaterna. I Sverige sker detta genom lag, förordning eller myndighetsföreskrift. Via Kommerskollegiums genomförandedatabas kan man få information om vilka svenska rättsakter som genomför ett visst direktiv i svensk rätt. Detta gäller för direktiv före år 2009. Sedan 2009 hänvisas till EU:s söktjänst på internet, EUR-Lex.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies