Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

2010 och äldre

 1. E-invoicing in cross-border trade

  The transition from paper invoices to e-invoices is an example of how new technology can improve and rationalise previous manual and lengthy procedures. The purpose of the study is to give a description of precisely what the primary barriers are to increased cross-border use of e-invoices. An increased use of e-invoices should facilitate international trade and simplify a process that currently requires many manual and repetitive action.

 2. Januari 2011 | Rapporter | Svenska

  Made in Sweden?

  Ett nytt perspektiv på relationen mellan Sveriges import och export

  I den här rapporten studerar Kommerskollegium handelseffekter av den ökade specialiseringen av produktionen i världsekonomin – och därmed fragmenteringen av produktionsmoment till olika länder. Marknaden har blivit allt mer global, vilket har påverkat den internationella handeln och det internationella beroendet. Särskilt studerar vi hur Sveriges handelsberoende har förändrats.

  Rapporten finns även på engelska

 3. December 2010 | Rapporter | English

  Practical Aspects of Border Carbon Adjustment Measures

  - Using a Trade Facilitation Perspective to Assess Trade Costs

  Border carbon adjustment (BCA) measures are being discussed as a response to concerns regarding carbon leakage and competitiveness in a number of OECD countries, although no country has implemented these types of BCA measures yet. This analysis aims to complement the studies done on legal and economic issues with a discussion on the practical challenges and costs relating to the different ways a BCA could be constructed.

 4. November 2010 | Rapporter | Svenska

  E-faktura i gränsöverskridande handel

  En övergång från pappersfaktura till e-faktura är ett exempel på hur ny teknik kan förbättra och effektivisera tidigare manuella och omständiga procedurer. Studiens syfte är att ge en beskrivning av vilka de huvudsakliga hindren är för en ökad gränsöverskridande användning av e-faktura. Ökad användning av e-faktura skulle underlätta den internationella handeln och förenkla en process som idag kräver många manuella och upprepade hanteringar.

 5. September 2010 | Rapporter | English

  Mutual Recognition of AEO Programmes

  Supply Chain Security and Trade Facilitation – Progress Report Fall 2010

  The report is intended as a follow-up of the report Supply Chain Security Initiatives: A Trade Facilitation Perspective from 2008, but the Board has chosen to pay particular attention to an area where development has been rapid, and which the Board considers to be of great importance for continued trade facilitation. In the report, the development of AEO programmes over recent years in a selection of important economies is described.

 6. September 2010 | Rapporter | Svenska

  Ömsesidigt erkännande av AEO-program

  Säkerhet i leveranskedjan och handelsprocedurförenkling – lägesrapport hösten 2010

  Rapporten är tänkt som en uppföljning av utredningen Säkerhet i leveranskedjan: Hur påverkas handeln av det ökade antalet säkerhetsinitiativ? från 2008, men
  Kommerskollegium har valt att särskilt uppmärksamma ett område där det har varit snabb utveckling och som kollegiet bedömer vara av stor vikt för fortsatt handelsprocedurförenkling. I rapporten beskrivs utvecklingen av AEO-program under de senaste åren i ett urval av viktiga ekonomier.

 7. September 2010 | Rapporter | Svenska

  Vad hindrar Sveriges utrikeshandel?

  Företagsundersökningen

  Statistiska Centralbyrån har på uppdrag av Kommerskollegium intervjuat ett representativt urval av svenska företag under hösten 2009 för att kartlägga vilka problem som företag i olika branscher och storleksklasser möter i handeln med andra EU‐länder och länder utanför EU, inklusive företagens syn på vilka marknader och sakområden som bör betonas i kommande förhandlingar. Undersökningen kartlägger även företagens användning av och önskemål om direkta handelsfrämjande åtgärder. Vi har även frågat företagen om en övergång till euron skulle underlätta utrikeshandel och om de upplever atttullar och andra handelshinder har ökat som följd av den ekonomiska krisen.

 8. September 2010 | Rapporter | Svenska

  Solvit Sverige 2009

  Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

  SOLVIT Sverige har i denna rapport lyft fram 16 principiellt intressanta ärenden som behandlats under 2009. Uppdelat på fri rörlighet för varor, tjänster respektive personer kommenteras inremarknadsaspekterna för de hindertyper vi har valt att ta upp. Inga problem på kapitalområdet anmäldes under 2009. 

 9. Mars 2010 | Rapporter | English

  At your service

  The Importance of Services for Manufacturing Companies and Possible Trade Policy Implications

  This case study of Sandvik Tooling (a part of the Swedish manufacturer, Sandvik Group) shows that the company needs over 40 different services to establish and uphold their supply chain. This is almost half of the services covered in the General Agreement on Trade in Services (GATS). Additionally, Sandvik Tooling supply about 15 different services themselves.

  Also available in Swedish version 

 10. Mars 2010 | Rapporter | Svenska

  Till er tjänst

  Vikten av tjänster för tillverkningsindustrin och möjliga handelspolitiska konsekvenser

  Kommerskollegiums fallstudie av Sandvik Tooling (ett affärsområde inom Sandvik-koncernen) visar att de behöver över 40 olika tjänster för att etablera och upprätthålla sin leveranskedja. Detta utgör ungefär hälften av de tjänster som inkluderas i WTO:s Allmänna Tjänstehandelsavtal (GATS). Sandvik Tooling levererar även runt 15 olika tjänster.

  Rapporten finns även på engelska

 11. Mars 2010 | Rapporter | English

  Servicification of Swedish Manufacturing

  Detta är den första av kollegiets rapporter om förhållandet mellan varor och tjänster, i både produktion och handel. Efter en inledande diskussion om förändringar i tillverkningsindustrin analyserar vi tjänsters roll i svensk tillverkningsindustrin. Vi finner att företagen använder, producerar, säljer och exporterar alltmer tjänster – industrin tjänstefieras.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies